27.2.09

HOME ENERGY SAVING SCHEME

The Government has launched the Home Energy Saving scheme, and towards the end of March homeowners will be able to apply for a grant towards to cost of roof insulation, wall insulation, high efficiency boilers and heating control upgrades. Homeowners can also get support for a Before and After Building Energy Rating (BER) if they wish. This scheme represents a significant boost to a wide range of building contractors and professionals and represents a major business opportunity not to be missed.

In order to qualify for the grant, homeowners must select a contractor who has registered with SEI to carry out works on the scheme. The general conditions for contractor registration relate to technical competence, compliance with a prescribed Code of Practice, demonstrated tax compliance and certified insurance cover. For cavity wall insulation contractors must also be certified by NSAI Agrément and in the case of gas installations, contractors must be RGI registered or have GID qualified personnel.

SEI is now taking Contractor registrations. For more about the scheme and full details on how to register visit www.sei.ie/hes or call 1850 927000.

Important: No work should be carried out until the homewowner has grant approval.

26.2.09

Uaireanta Oscailte an Chlós Súgartha - Playground Opening Times

Clós Súgartha Árainn Mhóir
Uaireanta Oscailte/Opening Hours:

Feabhra, Márta 2009 11:00rn– 8:00 in
February/March 2009 11:00am – 8:00pm

Níl cead isteach sa chlós ach amháin le linn na n-uaireanta oscailte oifigiúla.
Admittance is permitted during official opening times only.

Tá aiseanna an chlóis súgartha oiriúnach do pháistí atá faoi dhá bhliain déag.
The playground facilities are suitable for children who are twelve years of age and under.

Go raibh maith agaibh as bhur gcomhoibriú.
Thank you for your co-operation.

24.2.09

Comhar na nOileán Teo

Beidh Seisiún Comhairliúcháin maidir le
Clár LEADER agus le Clár Forbartha Áitiúla do Chuimsitheacht Shóisialta (LDSIP)
ar siúl sa
Chultúrlann, Fál an Ghabhann
ar an
Chéadaoin 4ú Márta
ag 11.00 r.n.

Comhar na nOileán will host a LEADER & LDSIP information session in the Culture Centre, Fallagowan, on Wednesday 4th March at 11:00am.

23.2.09

Cúrsa Access 21, Gaoth Dobhair

Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn i ndiaidh a gcuid saineolais agus a gcuid acmhainní a chur le chéile le Cúrsa Access 21 a reáchtáil i nGaoth Dobhair le freastal ar riachtanais oideachais Cheantar Gaeltachta Dhún na nGall. Tá an Cúrsa Access 21 fóirsteanach do dhá chineál mac léinn:
• Daoine atá 23 bliain d’aois nó faoina bhun agus a rinne an Ardteistiméireacht in 2005, 2006, 2007 nó 2008 agus nár bhain amach na pointí atá de dhíth le dul chuig an Ollscoil ag an am nó nár éirigh leo dul ar chúrsa tríú leibhéal ar chúiseanna éagsúla.
• Mic léinn fhásta atá ag iarraidh dul a staidéar ag an Tríú Leibhéal ach nach raibh ábalta sin a dhéanamh de thairbhe a gcúlra oideachais nó cúraimí teaghlaigh agus eile a bheith orthu.
Is ar champas Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i nGaoth Dobhair a bheas an cúrsa lánaimseartha seo á reáchtáil. Tosóidh an cúrsa ag deireadh mhí Feabhra 2009 agus mairfidh sé go Meitheamh 2009.
Is é aidhm an chúrsa na scileanna atá de dhíth a thabhairt do na mic léinn le dul ar chúrsa céime i gceann den dá institiúid atá páirteach sa scéim agus cabhrú leo dul chun cinn a dhéanamh ar na cúrsaí sin.
Beidh rogha leathan ábhar le staidéar ar an chúrsa. Ina measc beidh: Ríomhaireacht, Matamaitic, Aistriúchán, Staidéar Gnó agus Dlí. Chomh maith leis sin, tabharfar cúnamh do na mic léinn a gcuid scileanna staidéir agus scríbhneoireachta a fhorbairt.
Ar chríochnú sásúil an chúrsa beidh deis ag na rannpháirtithe dul ar aghaidh agus cúrsa céime a dhéanamh le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, le hInstitiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn nó in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
Reáchtálfar seisiún eolais faoi Access 21 in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Gaoth Dobhair, Dé Céadaoin, 25 Feabhra 2009, ag 6.00pm.
Tá fáilte roimh dhaoine a bhfuil spéis acu dul ar an chúrsa agus/nó atá ag lorg eolais faoin chúrsa seo agus faoi chúrsaí eile de chuid an Acadaimh, ag an seisiún eolais seo.
Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais le fáil ó:
Séamus Ó Briain
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Na Doirí Beaga
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall.
Teil: 074 9531919
Ríomhphost: gaothdobhair@oegaillimh.ie

20.2.09

Ionaid Foghlama Gaeilge sa Ghaeltacht - Irish Language Learning Centres in the Gaeltacht

Tá 30 Ionad Foghlama Gaeilge sa Ghaeltacht atá faoi choimirce Údarás na Gaeltachta.
Cuireann na hionaid ábhair foghlama agus an teicneolaíocht is nua‑aimseartha ar fáil do dhaoine fásta a dteastaíonn uathu Gaeilge a fhoghlaim, blas na Gaeilge a fháil, nó a gcumas sa teanga a fheabhsú.
Is é Teastas Eorpach na Gaeilge ó Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, an caighdeán nua atá aitheanta go hidirnáisiúnta. Beidh na cúrsaí a chuirfear ar siúl sna hionaid Ghaeltachta creidiúnaithe leis an Teastas seo.
Is iad na cúrsaí seo na cúrsaí creidiúnaithe amháin sa tír atá ar fáil do dhaoine atá ag foghlaim na Gaeilge, agus tá na cúrsaí céimnithe chun freastal ar dhaoine le cumais éagsúla teanga.
Tugtar liosta ag an nasc thíos d’Ionaid Foghlama Teanga atá lonnaithe ar fud na Gaeltachta mar aon lena sonraí teagmhála:
Ionaid Foghlama Gaeilge sa Ghaeltacht
There are 30 Irish language learning centres in the Gaeltacht, which are under the auspices of Údarás na Gaeltachta.  The centres provide learning materials and have the most up to date technology for adults wishing to learn or the language, obtain the ‘blas’, or improve their Irish.
The new internationally recognised standard, European Certificate in Irish, from the National University of Ireland, Maynooth, will be accredited to courses held in the Centres which are located throughout the Gaeltacht areas.
These are the only accredited certificate courses available to people learning Irish and are graded to suit all abilities.
Access contact details of the Language Learning Centres located throughout the Gaeltacht

'An cupla focal' now a dying breed

20/02/09
Independent

It may be Ireland's first official language, but according to a new world atlas the native tongue is an endangered species.

Despite the best efforts of comedian-turned-gaelgoir Des Bishop, the United Nations Educational, Social and Cultural Organisation (UNESCO) rates Irish as 'definitely endangered'.

The 'definitely endangered' category is defined as when children no longer learn the language as mother tongue in the home.

That puts its survival at a more worrying level than 'unsafe' -- where most children speak the language but it may be restricted to certain domains, such as the home.

Welsh, Scots Gaelic and Basque are all in the 'unsafe' category. However, Irish is regarded as having a healthier outlook than 'severely endangered' languages, spoken by grandparents and older generations but not parents. UNESCO cites its source as Department of the Gaeltacht figures showing 44,000 people living in primarily Irish-speaking areas.

UNESCO Endangered Languages Atlas:


16.2.09

Cúrsaí BIM – BIM Courses

Tá an Chomharchumann i gcomhair le BIM, ag reáchtáil cúrsaí traenála agus sábháilteachta mara. Tá sé i gceist na cúrsaí a chur ar fáil ar an oileán ach beidh soláthar na gcúrsaí ag bráth go mór ar an t-éileamh atá orthu. Má theastaítear suim a léiriú sna cúrsaí BIM, nó má tá tuilleadh eolais uait, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann. 074 9520533

An Comharchumann in association with BIM are organizing BIM safety & training courses. It is hoped that the courses will be available on the island. Island based delivery of the courses will be subject to demand. To register your interest or for more information, contact an comharchumann. 074 9520533

Safety Courses
Personal Survival Techniques (PST)
Elementary First Aid on board ship (EFA)
Fire Prevention, Health and Safety (FPH&S)

VHF radio courses:
Short Range Certificate module 1
Short Range Certificate module 2
Short Range Certificate module 1&2

Passenger Boat Proficiency Course

13.2.09

Scéim Bóithre Pobail

Tá scéim nua Gaeltachta ar a dtugtar Scéim Bóithre Pobail fógartha ag an Aire Éamon Ó Cuív T.D., Aire Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta.

Tagann an scéim nua seo i gcomharbacht ar Scéim na mBóithre Portaigh a bhí ann go dtí seo. Beidh Scéim na mBóithre Pobail teoranta do bhóithre:
nach bóithre contae iad
bóithre siúlóide
bóithre rothaíochta
bóithre cois cladaigh
bóithre go céanna beaga
bóithre go reiligeacha
bóithre go portaigh sna ceantair Ghaeltachta

Tá an scéim seo á riaradh ag Údarás na Gaeltachta agus déanfar na hoibreacha faoin Scéim Sóisialta Tuaithe nó an Scéim Fostaíochta Pobail.

Beidh an Ghaeilge mar cheann de na critéir mheasúnaithe atá leagtha síos faoin scéim agus is é €10,000 an ciliméadar an t-uasmhéid a íocfar.

Glactar le hiarratais atá ag réiteach le coníollacha na scéime roimh dheireadh mí Feabhra 2009.

Éamon Ó Cuív T.D., Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, has announced a new Gaeltacht scheme called Scéim Bóithre Pobail (Community Roads Scheme).

This new scheme succeeds Scéim na mBóithre Portaigh (Bog Roads Scheme) which has been in operation up until now. The Community Roads Scheme will be limited to:
roads which are not county roads
walking and cycling paths
coastal roads
roads to small piers
cemeteries and bogs in Gaeltacht areas

The scheme is administered by Údarás na Gaeltachta and works will be carried out under the Rural Social Scheme or the Community Employment Scheme. The Irish language will form part of the assessment criteria for the scheme.

A maximum amount of €10,000 per kilometre will be paid out under the scheme.

Applications which satisfy the elegibility critera will be accepted until end February 2009.

Scrúduithe Teastas Eorpach na Gaeilge - Teastas Eorpach na Gaeilge Exams

Beidh scrúduithe Teastas Eorpach na Gaeilge ar siúl ar na dátaí seo. Teastas Eorpach na Gaeilge exams take place on the following dates:

A1 18 Aibreán 2009 18 April 2009

A2 25 Aibreán 2009 25 April 2009

B1 9 Bealtaine 2009 9 May 2009

B2 16 Bealtaine 2009 16 May 2009

Ionaid Scrúdaithe / Exam Centres
Beidh na scrúduithe ar siúl i nGaoth Dobhair
(gach leibhéal)
The exams will take place in Gaoth Dobhair, Co. Donegal (All levels)

Spriocdhátaí d’iarratais / Deadline for applications

Is iad na spriocdhátaí d’iarratais ná: Applications must be received on or before the following dates:

A1 20 Márta 2009 20 March 2009

A2 27 Márta 2009 27 March 2009

B1 9 Aibreán 2009 9 April 2009

B2 17 Aibreán 2009 17 April 2009

12.2.09

Oifigeach Forbartha faoi Oiliúint á lorg ag Forbairt na Dromada Teo.

Tá Oifigeach Forbartha faoi Oiliúint á lorg ag Forbairt na Dromada Teo. chun dul i mbun cúraimí forbartha i gceantar feidhme an chomhlacht.

Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Forbairt na Dromada Teo agus lonnaithe in oifigí an chomhlachta ar an gCillín Liath.

An Post:

Déileáil le heagraíochtaí áitiúil pobail
Tionscnamh áitiúil a spreagadh agus a bhainistiú
Obair taighde agus riaracháin a dhéanamh
Plé le forbairtí ata ar súil sa cheantar
Bainistiú a dhéanamh ar thograí an chomhlachtaCáilíochtaí:

Duine le taithí phraiticiúil agus cumas i riaradh gnó nó le taithí i gcúrsaí forbartha pobail ata ag teastáil.
Bheadh cáilíocht tríú leibhéal ina bhuntáiste.
Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge.
Seoltar iarratais mar aon le CV chuig:

An Bainisteoir Forbartha Pobail
Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe

Beidh an duine seo ag feidhmiú faoi scéim Oifigigh Forbartha faoi Oiliúint Údarás na Gaeltachta.

Tuilleadh eolais le fáil ach glaoch ar: Teil 091 503100 / Facs: 091 503101 nó seol ríomhphost chuig: eolas@udaras.ie

Is é an dáta deireanach a nglacfar le hiarratais ná Dé Sathairn, 28 Feabhra 2009.

10.2.09

Rannpháirtíocht sa tSeirbhís Bhailithe Bruscair- Waste Participation Study

Le ceithre mhí anuas, tá an comhlacht comhairleacha RPS i mbun taighde chun rannpháirtíocht pobail Árainn Mhóir sa tseirbhís bhailithe bruscair a mheas. Thaisteal ionadaithe ó RPS timpeall an oileáin gach coicís le roinnt míonna anuas i gcuideachta solathar na seirbhíse bhailithe bruscair. Beidh torthaí an tsuirbhé ar fáil ag RPS i gceann coicíse.

During the past four months, RPS Consultants have been conducting a study to ascertain the level of participation of islanders in the waste collection service on the island. Each fortnight, in recent months, a representative of RPS has accompanied the refuse collectors during their rounds. The results of the study will be finalised by RPS within two weeks.

Dátaí Dialainne: Diary Dates

Beidh oifig agus stór an chomharchumainn druidte ar na dátaí a leanas:
An Comharchumann office and store will be closed on the following dates:


17 Marta/March 2009

10 Aibreán/April 2009

13 Aibreán/April 2009

14 Aibreán/April 2009

4 Bealtaine/May 2009

1 Meitheamh/June 2009

3 Lúnasa go dtí an 17 Lúnasa/3 August until August 17
Druidte ar an/Closed on 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 Lúnasa
(3 Lúnasa/August, Saoire Poibli - Bank Holiday)

26 Deireadh Fómhair/October 2009

24, 25, 26 Nollaig/December 2009

4.2.09

Tá todhchaí na teanga ag brath go príomha ar na daoine

Irish Times
4 Feabhra 2009
Eamon Ó Cuív, an tAire Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta


NUAIR A fhéachaimid ar dhul chun cinn pholasaí na Gaeilge le blianta beaga anuas, seasann nithe áirithe amach. Mar shampla, Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, stádas oifigiúil agus oibre a bhaint amach don Ghaeilge san AE agus Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge 2006.

Ba tháscairí soiléire iad seo maidir le hobair atá déanta, spriocanna atá bainte amach agus ardmhianta beartais amach anseo. Níl sé chomh héasca céanna an obair shocair, chiúin, riachtanach atá déanta thar na blianta a aithint, obair nach maíonn reachtaíocht mhór nó feachtais iomráiteacha. B’amhlaidh mar a bhí do 2008.

Leanadh leis an obair atá ar bun don Ghaeilge le cúpla bliain anuas sa bhliain 2008. I rith na bliana, síníodh na rialacháin a bhaineann le comharthaíocht, stáiseanóireacht srl agus tiocfaidh siad sin i bhfeidhm de réir a chéile ag tosú i mí an Mhárta seo chugainn. Cinnteoidh na rialacháin seo go mbeidh comhchéim ar a laghad ag an nGaeilge leis an mBéarla ar leithéid stáiseanóireacht, comharthaí srl, sa státchóras. Is fada faillí á dhéanamh ar na nithe seo. Is féidir a rá freisin go raibh an dul i gcomhairle is cuimsithí dá raibh ann riamh maidir le rialacháin i gceist leis na rialacháin seo agus creidim go gcuireann sé seo go mór lena seasamh. Chomh maith leis sin, i rith na bliana, leanadh leis an obair atá ar bun ar réiteach don Ráiteas Straitéiseach Fiche Bliain don Ghaeilge agus comhthreomhar leis sin, ag réiteach cáipéise maidir le cur i bhfeidhm na moltaí sa Staidéar Teangeolaíochta ar an nGaeltacht. Ar ndóigh, creidim go bhfuil an dá rud sin ceangailte go hiomlán lena chéile.

Bhí i gceist againn an Plean Straitéiseach Fiche Bliain (Plean 2028) chomh maith le torthaí an Choiste Rialtais ar an Staidéar Teangeolaíochta a fhoilsiú roimh dheireadh na bliana 2008 agus ar ndóigh, tá díomá orm nár éirigh linn na spriocanna sin a bhaint amach. Mar is eol do chách, ba bhliain an-chorrach í an bhliain 2008, bliain ar tharla go leor rudaí gan choinne leo.

Tá Taoiseach nua againn atá ag cur an-spéis sa Ghaeilge agus atá anois mar Chathaoirleach ar an gCoiste Comhaireachta. De bharr brú ama, níor éirigh linn an oiread cruinnithe agus ar mhaith linn bheith againn ach tá an obair ag dul ar aghaidh an t-am ar fad. Tá i gceist mórchuid oibre a dhéanamh ag tús na bliana seo leis na moltaí faoin dá straitéis a thabhairt chun foirfe. Cheana féin tá dréacht straitéise faighte agam agus tá mé ag plé na moltaí ann le hoifigigh na Roinne agus tá comhráití ag dul ar aghaidh freisin le Ranna Stáit eile.

Tá an obair seo tábhachtach, agus i mo thuairimse, tá sé níos tábhachtaí é a dhéanamh i gceart ná é a chríochnú laistigh de spriocam áirithe. Is cuimhin liom nuair a bhí an tAcht Teanga á phlé go raibh ailt i bpáipéir ag rá nach bhfoilseofaí an tAcht Teanga go deo agus nuair a foilsíodh é nach gcuirfí i bhfeidhm é.

Ar ndóigh, tharla an dá rud sin agus tá i gceist coinneáil linn chomh tapa agus is féidir agus Plean Straitéiseach don Ghaeilge taobh istigh agus taobh amuigh den Ghaeltacht a fhoilsiú chomh luath agus is féidir. É sin ráite, tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh an plean foirfe mar beidh todhchaí na Gaeilge ag brath go mór air. Mar atá ráite agam go minic cheana, creidimse go mbeadh an taoille casta dá mbeadh 250,000 duine sa tír ag labhairt na Gaeilge go laethúil. Sin an sprioc atá agam agus ag an Rialtas. Is é an dúshlán atá ann ná cén chaoi a mbainfimid é seo amach.

DAR nDÓIGH, tá obair ar siúl go leanúnach chun stádas agus caighdeán na Gaeilge a fheabhsú. Is dóigh liom, de réir a chéile go bhfuil ag éirí leis an Rialtas agus leis an Aontas Eorpach dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis an nGaeilge bheith mar theanga oifigiúil oibre san Aontas Eorpach.

Tá ciste faoi leith ann le cúrsaí Gaeilge a chur ar fáil sna hinstitiúidí tríú leibhéal agus ag Óstaí an Rí. Níl aon cheist ach go gcuireann an stádas Eorpach go mór le stádas na Gaeilge sa mbaile agus san Eoraip. Maidir leis an gcaighdeán, tá cinneadh déanta ag an Rialtas athbhreithniú a dhéanamh ar an gCaighdeán Oifigiúil agus tá i gceist tabhairt faoin obair seo sa bhliain 2009.

Creidim, má tá rath fadtéarmach i ndán don Ghaeilge, go mbeidh ról an-tábhachtach ag na Gaeltachtaí ach go dtiocfaidh an borradh agus an fás a athróidh rudaí go buan ó na bailte agus na cathracha.

Caithfidh an Ghaeilge athrú ó theanga pobal tuaithe go teanga atá inghlactha sa saol cathrach agus mar sin creidim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go gcuirfear go mór leis an ngréasán pobail atá á thógáil timpeall thart ar naíonraí, Gaelscoileanna agus Gaelcholáistí sna cathracha. Creidim go gcaithfeadh straitéis a bhaineann leis na pobail seo bheith lárnach don Straitéis Fiche Bliain agus go gcuideodh láidriú na Gaeilge sna cathracha agus sna bailte móra freisin le caomhnú agus láidriú na Gaeltachta. Ní dóigh liomsa gur féidir le ceann maireachtáil gan an ceann eile.

Creidim go mór gur cheart na hacmhainní atá ag na heagrais Ghaeilge a úsáid le lárionaid Ghaeilge a thógáil sna cathracha. Ceann de na fadhbanna a bhíonn ag pobal na Gaeilge ná nach mbíonn áit fheiliúnach le casadh ar a chéile i gcomhthéacs Gaeilge ag go leor daoine atá báúil don teanga.

Tá go leor foirgnimh ag eagrais Ghaeilge ach creidim nach bhfuil lánúsáid á mbaint astu agus gur gá athchóiriú a dhéanamh orthu agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil siad feiliúnach do shaol an lae inniu.

Beidh mé ag scrúdú na ceiste seo tuilleadh i mbliana le féachaint cén bealach is fearr an fhís seo a chur chun cinn. Níl aon amhras ach go bhfuil an-obair déanta ag pobal Bhéal Feirste leis an gCultúrlann ar Bhóthar na bhFál agus is rud mar sin atá i gceist agam, áit a bhféadfadh daoine bualadh isteach agus casadh le daoine agus réimse seirbhísí leathan pobal Gaeilge a fháil.

Ag deireadh thiar thall, cé go bhfuil an Rialtas lántiomanta gach a dhéanamh laistigh dá chumhacht chun an Ghaeilge a thacú, a láidriú agus a chur chun cinn, tá todhchaí na teanga ag brath go príomha ar na daoine.

Tá a fhios againn go ginearálta go bhfuil tromlach na ndaoine, idir dhaoine a labhrann agus nach labhrann Gaeilge, dearfach i leith na teanga. Go deimhin, léirigh suirbhé iarrtha ag an Roinn seo i 2005 gur mheas 89 faoin gcéad de na daoine a ghlac páirt sa tsuirbhé go raibh an Ghaeilge tábhachtach dóibh go pearsanta nó don tír féin. Ní foláir dúinn cur leis seo.

Tá orainn timpeallacht a chothú ina mbraitheann daoine muiníneach a gcuid Gaeilge a úsáid, pé leibhéal atá acu, gan eagla orthu go gceartófaí iad nó go mbeidís míshuaimhneach. Tá sé riachtanach go n-úsáidfeadh daoine le Gaeilge an teanga nuair atá an deis acu, í a chur ar aghaidh chuig a bpáistí agus tacú lena húsáid laistigh den phobal.

Táim féin muiníneach go leanfaidh an Ghaeilge ag déanamh go maith le hiarrachtaí dearfacha i measc phobal na tíre.

Tá Éamon Ó Cuív TD ina Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

3.2.09

Deontas €8035 ceadaithe do Chomharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

Ceadaíodh €8035 do Chomharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo chun trealamh teicneolaíochta faisnéise agus oifige a chur ar fáil do phobal an oileáin. Ceadaíodh an deontas faoin Scéim Deontais Pobail atá a reáchtáil ag Pobal thar ceann an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta.

2.2.09

Seirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh-Citizens Information

Seirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh-Citizens Information
Beidh an clinic eolais míosúil atá a reáchtáil in oifigí an chomharchumainn ar siúl ar an Luain, an 16ú Feabhra, 2009 óna 10:45am - 1:00in. Beidh ionadaí ón Ionad Seirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair chun seirbhísí faisnéise, comhairle agus abhcóideachta i dtaca le seirbhísí sóisialta agus sibhialta a chur ar fáil don phobal.

The monthly information clinic will take place in an comharchumann on Monday 16th February 2009, from 10:45 – 1:00pm. A representative from the Citizens Informations Services, Dungloe will be available to offer information, advice and advocacy to members of the public on a wide range of social an civil services.