29.1.13

Know Your Rights A: Driver licensing 2013


Question

What are the new driving licence fees?

Answer

From 1 January 2013, the cost of driving licences is as follows:
 • Ten-year driving licence costs €55
 • Three-year driving licence costs €35
 • One-year driving licence costs €25
 • Learner permit costs €35
Motorists over the age of 70 can get their driving licence renewed for free.
Exchanging a driving licence, for example, to add a new category, costs €35 from 12 January 2013.
The driving licence or learner permit now takes the form of a card similar to a credit card.

You can get an application form for a driving licence from your local motor tax office or you can download it from rsa.ie.

Further information is available on the Road Safety Authority's website, rsa.ie

Further information is available from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public. Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre, Dungloe
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.
****************************************************************************************

Bíodh Eolas agat ar do Chearta A: Ceadúnú tiománaithe

Ceist

Céard iad na táillí nua um cheadúnú tiománaithe?

Freagra


Ón 1 Eanáir 2013 ar aghaidh, is mar seo a leanas a bheidh costas ceadúnais tiomána:
 • Cosnaíonn ceadúnas tiomána deich mbliana €55
 • Cosnaíonn ceadúnas tiomána trí bliana €35
 • Cosnaíonn ceadúnas tiomána bliain amháin €25
 • Cosnaíonn ceadúnas foghlaimeora €35
Tá athnuachan cheadúnais tiomána tiománaithe atá breis agus 70 bliain d’aois saor in aisce.
Cosnaíonn ceadúnas tiomána a mhalartú, mar shampla, chun catagóir nua a chur leis, €35 ón 12 Eanáir 2013 ar aghaidh.
Is ionann anois an ceadúnas tiomána nó an ceadúnas foghlaimeora agus cárta atá cosúil le cárta creidmheasa.

Féadfaidh tú foirm iarratais a fháil ar cheadúnas tiomána ó d’oifig áitiúil mótarchánach nó féadfaidh tú í a íoslódáil ó rsa.ie.

Tá fáil ar bhreis faisnéise ar láithreán gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre, rsa.ie.
 Ina theannta sin, tá fáil ar bhreis faisnéise ón Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh thíos.

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clochain Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile.  Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075430
Seoladh: Ionad Seirbhisi Pobal An Clocahin Liath
Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.

 


16.1.13

Tenders Invited – Tairiscintí á Lorg, Áiseanna Spóirt – Tenders Invited Sports Facilities


Tá Céim 1 do na háiseanna spóirt curtha i gcrích agus tá tairiscintí á lorg ag an chomharchumann le haghaidh Céim 2 den tionscadal.

Céim 2 Áiseanna Spóirt: Tá tairiscintí á lorg ag an chomharchumann le haghaidh na Céim 2 den Tionscadal Spóirt ag Fál an Ghabhann.  Tuilleadh eolais: http://www.etenders.gov.ie/

 Phase 1 Sports facilities are complete.  An Comharchumann is now inviting tenders for the completion of Phase 2 of the project.  

Phase 2 Sports Facilities: Tenders are invited for the completion of Stage 2 of Sports Project at Fál an Ghabhann.  Further information http://www.etenders.gov.ie/

9.1.13

Arranmore Holiday Village Rates 2013


Rates 2013
Holiday Village Rental Rates 2013
Rates Valid from January 2013
Weekly Rate Per House June-Sep, Christmas & New Year
Weekly Rate Per House Oct-May
Detached house(Houses 1-6)
€450
€320
Semi-detached (House 7)
€360
€300
Semi-detached (House 8)
€290
€240


Nightly rates of €30 per person per night for lettings of 2 nights or more 
Children under 7: FREE

8.1.13

Septic tanks and other domestic wastewater treatment systems


Septic tanks and other domestic wastewater treatment systemsIntroduction
A new registration and inspection regime was introduced in June 2012 for domestic waste water treatment systems, such as septic tanks. The new regime aims to protect ground and surface water quality from the risks posed by malfunctioning systems. It is being introduced under the Water Services (Amendment) Act 2012 with further detail in the Water Services Acts 2007 and 2012 (Domestic Waste Water Treatment Systems) Regulations 2012.

Rules

Registration

If you have a septic tank or similar system, you must register its details with your local authority and pay a registration fee. You will have to re-register after 5 years but you will not have to pay a fee for the second or subsequent registrations. The registration system was launched on 26 June 2012 and the deadline for registration is 1 February 2013 - see 'How to apply' below.
The local authorities will compile a national register, which will be publicly available, and the Environmental Protection Agency (EPA) will develop a national inspection plan.

Maintenance

Owners of domestic wastewater treatment systems need to:
 • Know where their septic tank is located
 • Operate and maintain the system so it is fit for purpose and fully operational
 • Ensure that the system cannot pollute the environment by discharging or leaking waste anywhere it is not supposed to, that is, into the ground or any water source
 • Ensure that roof water or surface water run-off cannot enter a domestic waste water treatment system
 • De-sludge the system at intervals appropriate to the tank capacity and the number of people resident in the premises connected to it, or as recommended by the system’s manufacturer. De-sludging should be carried out by an authorised contractor. You should keep the receipt from the contractor for 5 years.

Inspections

Local authorities will arrange for inspections to be carried out. The inspectors will be appointed and approved by the EPA. They will have to carry identification and show it to householders on request.
Inspections will start in 2013 and will concentrate on areas with high risk to the environment and public health – where drinking water sources or habitats are at risk from wastewater discharges. They will also be carried out in areas of lower risk, but at a lower rate. Your local authority will notify you if your domestic wastewater treatment system is to be inspected.
If the inspector finds that your system is working properly and being maintained correctly, you need take no extra action. Otherwise you will get an advisory notice from the local authority, requiring you to improve the maintenance of your system or to upgrade or remediate it. Any remediation work required will be based on factors such as the nature of the problem, the extent of risk to public health or the environment, existing site size and the hydrological and geological conditions present.
You may be able to get a grant to help with the cost of the work required. The grant is means-tested and you must have registered by 1 February 2013 to be eligible.

Standards

If you have a septic tank or similar domestic wastewater treatment system, you already have a duty of care (under the Water Services Act 2007) to ensure that your treatment system does not cause a risk to human health or the environment or create a nuisance through odours. The 2012 Act adds to the existing duty of care provisions.
The EPA’s 2009 Code of Practice on wastewater treatment systems for single houses sets out the most up-to-date standards. However, these will not be applied to older systems. The 2012 Regulations define performance standards, including maintenance and de-sludging requirements.

Rates

The registration fee is €50. (It was €5 up to 28 September 2012.)
There will be no inspection charge.
The costs of any remediation will depend on the extent and nature of the work required.

How to apply

You must register your system by 1 February 2013 and there are 3 ways to do this:
 • By post: forms are available in city/county councils, libraries and Citizens Information Centres or by calling LoCall 1890 800 800 for information. Cheques should be made payable to ‘Protect Our Water’ and posted to Protect our Water, PO Box 12204, Dublin 7.

Further information

The Department of the Environment, Community and Local Government has published an information note (pdf) on the legislation and the Environmental Protection Agency (EPA) has published a set of Frequently Asked Questions.
There is also a detailed set of FAQs on protectourwater.ie.
You can contact your local authority or the Environmental Protection Agency for more information.

Iniúchadh umair sheipteacha agus córais chóireála fuíolluisce tí eile

Réamhrá

I Meitheamh 2012 tháinig córas nua cláraithe agus iniúchta isteach do chórais chóireála fuíolluisce tí, ar nós umair sheipteacha. Tá sé de chuspóir ag an gcóras nua cáilíocht uisce dromchla agus screamhuisce a chosaint ón mbaol a chruthaíonn córais nach bhfuil ag feidhmiú i gceart. Tá sé á thabhairt isteach faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Leasú) 2012 (pdf) le tuilleadh sonraí san Acht um Sheirbhísí Uisce 2007 (pdf) agus sna Rialacháin (Córais Chóireála Fuíolluisce Tí) 2012.

Rialacha

Clárú

Má tá agat córas umair sheiptigh nó córas atá cosúil leis sin, beidh ort a chuid sonraí a chlárú le d’údarás áitiúil agus táille chláraithe a íoc. Beidh ort athchlárú i ndiaidh 5 bliana ach ní gá íoc as an dara clárú ná inia dhiaidh sin. Seoladh an córas cláraithe seolta an 26 Meitheamh 2012 agus is é an spriocdháta le haghaidh clárú 1 Feabhra 2013.
Cuirfidh na húdaráis áitiúla clár náisiúnta le chéile, ar a mbeidh fáil phoiblí, agus déanfaidh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) plean náisiúnta iniúchta a fhorbairt.

Cothabháil

Is gá d’úinéirí córais fuíolluisce tí an méid a leanas a dhéanamh:
 • Fios a bheith acu cá bhfuil a n-umar seipteach lonnaithe
 • An córas a oibriú agus a chothabháil ionas go mbíonn sé in ann feidhmiú i gceart agus go hiomlán
 • A chinntiú nach féidir leis an gcóras an comhshaol a thruailliú trí dhramhaíl a sceitheadh nó a shileadh aon áit nár cheart dó amhlaidh a dhéanamh, is é sin, isteach sa talamh nó in aon fhoinse uisce
 • A chinntiú nach féidir le huisce dín nó rith chun srutha dromchla iontráil isteach i gcóras cóireála fuíolluisce tí
 • An slodach a bhaint den chóras ag eatraimh a oireann do thoilleadh an umair agus do líon na ndaoine a chónaíonn san áitreabh lena mbaineann sé, nó amhail a mholann déantúsóir an chórais. Ba cheart do chonraitheoir údaraithe tabhairt faoin slodach a bhaint. Ba cheart duit an fáltas a choimeád ón gconraitheoir ar feadh 5 bliana.

Iniúchtaí

Socróidh údaráis áitiúla tabhairt faoi iniúchtaí. Ceapfaidh agus ceadóidh an GCC na hiniúchóirí. Beidh orthu comhartha aitheantais a bheith acu agus é a thaispeáint do na sealbhóirí tí, ar iarraidh sin.
Tosóidh iniúchtaí in 2013 agus beidh siad dírithe ar limistéir a chruthaíonn ardbhaol don chomhshaol agus do shláinte phoiblí – áiteanna ina bhfuil foinsí uisce óil i mbaol de bharr sceitheadh fuíolluisce. Ina theannta sin, tabharfar fúthu i limistéir bhaoil níos lú, ach ar ráta níos ísle. Cuirfidh d’údarás áitiúil thú ar an eolas má bheidh iniúchadh le déanamh ar do chóras cóireála fuíolluisce tí.
Más dóigh leis an iniúchóir go bhfuil do chóras ag oibriú i gceart agus go bhfuil an obair cheart chothabhála á déanamh air, ní gá duit aon ghníomhartha breise a dhéanamh. Seachas sin, gheobhaidh tú fógra comhairleach ón údarás áitiúil, a iarrfaidh ort cothabháil do chórais a fheabhsú nó chun é a uasghrádú nó a fheabhsú. Bunófar aon obair feabhsúcháin a theastóidh ar thosca, ar nós chineál na faidhbe, méid an bhaoil i leith sláinte phoiblí nó an chomhshaoil, méid reatha an tsuímh agus na coinníollacha hidreolaíocha agus geolaíocha atá i láthair.

Caighdeáin

Má tá agat umar seipteach nó córas cóireála fuíolluisce tí atá cosúil leis, tá dualgas ort cheana féin chun aire a thabhairt dó (faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2007) lena chinntiú nach mbíonn do chóras ina bhaol do shláinte daoine nó don chomhshaol nó nach mbíonn sé ina údar le cur isteach ar dhaoine de bharr bolaithe. Cuireann Acht 2012 leis na forálacha reatha um dhualgas cúraim.
Leagtar amach i gCód Cleachtais an GCC um chórais chóireála fuíolluisce do thithe singil na caighdeáin is cothroime le dáta. Ní chuirfear seo i bhfeidhm do chórais níos sine, áfach. Tugann na Rialacháin 2012 sainmhíniú ar chaighdeáin fheidhmíochta, lena n-áirítear riachtanais chothabhála agus díslodaithe.

 

Rátaí

Caithfidh tú táille chláraithe €50 a íoc. (Bhí €5 i gceist roimh an 30 Meán Fómhair 2012.)
Ní bheidh aon táille iniúchta.
Braithfidh costais aon fheabhsúchán ar mhéid agus ar chineál na hoibre a theastóidh.

Conas iarratas a dhéanamh

Caithfidh tú do chóras a chlárú roimh 1 Feabhra 2012 agus tá 3 bhealach le hé a dhéanamh:
 • Ar líne ag protectorourwater.ie
 • Tríd an bpost: tá foirmeacha ar fáil i gcomhairlí contae/cathracha, leabharlanna agus Lárionaid Faisnéise do Shaoránaigh nó trí Lóghlao 1890 800 800 chun faisnéis a fháil. Ba chóir de sheic bheith iníoctha le ‘Cosain Ár nUisce’ agus postáilte chuig Cosain Ár nUisce, Bosca Oifig Poist 12204, Baile Átha Cliath 7.
 • In oifigí údarás áitiúla (ní ghearrfar táille riaracháin)

Tuilleadh eolais

D’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil nóta faisnéise (pdf) faoin reachtaíocht agus d’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) sraith Ceisteanna Coitianta.
ceisteanna coitianta foilsithe ar protectourwater.ie freisin.
Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil nó leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.

7.1.13

Bíodh Eolas agat ar do Chearta D: Athruithe ar shochair theaghlaigh

Bíodh Eolas agat ar do Chearta D: Athruithe ar shochair theaghlaigh


Eanáir 2013
Ceist
Táim i mo chónaí i m’aonair, tá mé breis agus 70 bliain d’aois agus tá an Pacáiste Sochair Teaghlaigh á fháil agam. Tuigim go ndearnadh Buiséad 2013 díobháil dó. An féidir leat a insint dom céard iad na hathruithe?

Freagra
Is fíor sin, athraíodh an Pacáiste Sochair Teaghlaigh i mBuiséad 2013. Laghdófar luach an Liúntais Leictreachais/Gháis agus an Liúntas Gutháin d'fhaighteoirí nua agus reatha ó Eanáir 2013 ar aghaidh.
Tá an Liúntas Leictreachais á choigeartú ó liúntas aonadbhunaithe go dtí suim sheasta €35 sa mhí. Íocadh an Liúntas Gáis, roimhe seo, ar rátaí éagsúla geimhridh agus samhraidh. Ó Eanáir 2013 ar aghaidh, íocfar é ar ráta nua caighdeánach míosúil €35.
Féadfar na liúntais seo a íoc mar chreidmheas ar do bhille nó mar liúntas airgid. Braitheann sé ar do sholáthróir agus ar do mhodh íocaíochta.

Ní dhéanann an t-athrú seo difear do do rogha soláthróra agus féadfaidh tú an soláthróir fuinnimh is oiriúnaí duit a roghnú. Is ann do roinnt láithreáin ghréasáin tráchtála a ligeann duit comparáid a dhéanamh idir praghsanna fuinnimh. Tá láithreáin ghréasáin um chomparáid chostais creidiúnaithe ag an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) má bhaineann siad caighdeáin áirithe. Féadfaidh tú súil a chaitheamh ar láithreáin ghréasáin chreidiúnaithe ar energycustomers.ie.
Íocaíocht is ea an Liúntas Gutháin i dtreo do ghutháin phóca nó do bhille gutháin líne thalún. Laghdófar luach an liúntais seo anuas ó €22.58 go dtí ráta nua míosúil €9.50. Léireofar seo mar chreidmheas ar do bhille nó féadtar é a íoc mar liúntas airgid.
Níor tháinig athrú ar an gCeadúnas Teilifíse saor in aisce, an Liúntas Breosla, an Saorthaisteal nó an Liúntas Maireachtála Aonair.
Tá tuilleadh eolais le fáil ón Ionad Faisnéise do Shaoránaigh thíos.

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clocháin Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile. Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075430 Seoladh: Ionad Seirbhisi Pobal an Clochain Liáth
Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.Know Your Rights D: Changes to household benefits
January 2013

Question
I’m living alone, aged over 70 and getting the Household Benefits Package. I understand it has been affected by Budget 2013. Can you tell me what the changes are?
Answer
Yes, the Household Benefits Package has been changed in Budget 2013. The value of the Electricity/Gas Allowance and the Telephone Allowance will be reduced for new and existing recipients from January 2013.

The Electricity Allowance is being adjusted from a unit-based allowance to a fixed amount of €35 per month. The Gas Allowance was previously paid at different winter and summer rates. From January 2013 it will be paid at a new standard monthly rate of €35.
These allowances can be paid either as a credit on your bill or as a cash allowance, depending on your supplier and your payment method.
This change does not affect your choice of supplier and you can choose the supplier who can best meet your energy needs. There are various commercial websites that allow you to compare energy prices. The Commission for Energy Regulation (CER) accredits cost comparison websites if they meet certain standards. You can check accredited websites on energycustomers.ie.
The Telephone Allowance is a payment towards your mobile phone or your landline phone bill. The value of this allowance will be reduced from €22.58 to a new monthly rate of €9.50. This will show as a credit on your bill or can be paid as a cash allowance.
There is no change to the Free TV Licence, the Fuel Allowance, Free Travel or Living Alone Allowance.

Further information is available from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service, which provides a free and confidential service to the public. Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre, Dungloe.

Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.

3.1.13

Féinfhostaíocht agus an Liúntas Cuardaitheora Poist

Bíodh Eolas agat ar do Chearta A: Féinfhostaíocht agus an Liúntas Cuardaitheora Poist


Eanáir 2013
Ceist
Táim féinfhostaithe agus nílim ach ag stróiceadh liom. Ba mhaith liom mo ghnólacht a choimeád ar bun ach is fíorbheag airgead a bhíonn fágtha agam faoi dheireadh na míosa. D’inis cara liom dom gur féidir liom iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cuardaitheora Poist agus gur féidir liom leanúint ag oibriú ag an ngnólacht. An fhíor sin?
Freagra
Má tá tú féinfhostaithe, d’fhéadfá bheith i dteideal Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP) a fháil má tá d’ioncam ón ngnólacht faoi bhun leibhéal áirithe. Ní gá duit do ghnólacht a dhúnadh nó stopadh ag oibriú ar bhonn féinfhostaithe d’fhonn an Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil.

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cuardaitheora Poist ag d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh. Déanfar measúnú ar d’ioncam go léir, lena n-áirítear na tuillimh ó do ghnólacht, sa tástáil mhaoine le haghaidh an LCP. Ní mór go léireoidh an measúnú an t-ioncam a d’fhéadfá a fháil go réasúnta ó do ghnólacht sna 12 mhí amach romhat. Glacfar ioncam do na 12 mhí dheireanacha mar threoir ach beidh ceadú aon tosca ar a bhfuil tú feasach athraitheach. Ba cheart duit bheith ullamh chun na tosca seo a phlé nuair a dhéantar measúnú ort don LCP.
Déantar measúnú ar thuillimh amhail ollioncam ón ngnólacht, lúide costais obairbhainteacha le 12 mhí anuas. Níl aon liosta uileghabhálacha de chostais uile mar gheall go n-athraíonn costais de réir nádúr agus réim na féinfhostaíochta. Roinntear do thuillimh ionchasacha bhliantúla ó fhéinfhostaíocht faoi 52 chun do mhaoin sheachtainiúil ó fhéinfhostaíocht a ríomh.
D’fhonn an leibhéal ioncaim ó do ghnólacht a chruthú, ní mór duit d’fháltais agus do thaifid íocaíochta nó do chuntais iniúchta a thabhairt don duine a dhéileálann le d’iarratas san oifig leasa shóisialaigh.
Má d’éiligh tú íocaíocht cuardaitheora poist ach murar íocadh í agus mura bhfuil aon ioncam eile agat, féadfaidh tú cáiliú don Liúntas Leasa Fhorlíontaigh fad atá tú ag feitheamh ar an íocaíocht. Ina theannta sin, d’fhéadfá bheith i dteideal sochair eile a fháil, ar nós cárta leighis nó Cárta Cuairte Dochtúra Ghinearálta, agus seans d’fhéadfá cáiliú le haghaidh Forlíonadh Cíosa.
Tá tuilleadh eolais le fáil ón Ionad Faisnéise do Shaoránaigh thíos.
Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clochain Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile. Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075430 Seoladh: Ionad Seirbhisi Pobal, An Clochain Liath
Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.


Know Your Rights A: Self-employment and Jobseeker’s Allowance
January 2013
Question
I’m self-employed and only just getting by. I want to keep my business going but there is very little money left to live on at the end of the month. My friend told me I can apply for Jobseeker’s Allowance and still keep working at the business. Is that right?
Answer
If you are self-employed, you may be entitled to Jobseeker's Allowance (JA) if your income from the business is below a certain level. You do not need to close your business or stop working as self-employed in order to get Jobseeker’s Allowance.
You can apply for Jobseeker’s Allowance at your local social welfare office. All your income, including the earnings from your business, will be assessed in the means test for JA. The assessment must reflect the income you may reasonably be expected to get from your business over the next 12 months. Income for the last 12 months will be taken as a guide but allowing for any factors that you know will vary. You should be prepared to discuss these factors when you are assessed for JA.

Earnings are assessed as gross income from the business, less work-related expenses over 12 months. There is no exhaustive list of all expenses allowed, as expenses vary with the nature and extent of the self-employment. Your expected annual earnings from self-employment are divided by 52 to find your weekly means from self-employment.
To prove the level of income from your business you must give your receipts and payment records or audited accounts to the person dealing with your application in the social welfare office.

If you have claimed a jobseeker’s payment but it has not yet been paid and you have no other income, you may qualify for Supplementary Welfare Allowance while you are waiting for payment. You may also be eligible for other benefits such as a medical card or GP Visit Card, and possibly for Rent Supplement.

Further information is available from the Citizens Information Centre below.
Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service, which provides a free and confidential service to the public. Tel:0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.2.1.13

Irish Course – Cúrsa Gaeilge

Ionad Seirbhísí Teanga
An Chultúrlann
Oileán Árainn Mhór

Venue/Ionad:
An Chultúrlann, Fál a’ Ghabhann
Date of commencement/Dáta tosaithe:
Eanáir 2013/January 2013

Duration of course/Tréimhse an chúrsa
10 seachtainí/weeks

Levels/Leibhéil:
Glan tosaitheoirí & daoine le roinnt Gaeilge/Beginners & Intermediate Levels

Fee/Táille:€40.00

Cáilíocht/Qualification: Beidh deis agat cáilíocht atá aitheanta ar fud na hEorpa a bhaint amach duit féin.
You will have the opportunity to obtain a European qualification.

Registration/ further information contact/

Clárú/tuilleadh eolais déan teagmháil le:

Oifig an Chomharchumainn

074 9520533/9520995