27.11.08

Fógra Poiblí -

Beidh oifigí agus stór an chomharchumainn druidte ar an Luain, 1ú Nollaig 2008.

An Comharchumann offices and store will be closed on Monday 1st December 2008.

19.11.08

Earraí Leictreach Ré-caite/End-of-life White Goods

Is féidir earraí leictreach ré-caite a thabhairt go chlós an chomharchumainn le linn
uaireanta oscailte an stóir ar na dátaí a leanas:
De Luain 24 Samhain
De Máirt 25 Samhain
De Céadaoin 26 Samhain. Má theastaítear éileamh a dhéanamh ar sheirbhís bhailiúcháin, is féidir teangbháil a dhéanamh leis an chomharchumann ag 074 9520533. Gearrfar táille de €10.00 le haghaidh na seirbhíse seo.

End-of-life electrical goods can be taken to an comharchumann yard during opening hours only, on the following dates:
Monday 24 November
Tuesday 25 November
Wednesday 26 November
A collection fee of €10.00 will apply to goods which are collected from households.
For Further Information: 074 9520533

14.11.08

Ceardlann Múirínithe Tí don Phobal-Community Composting Workshop

Beidh ceardlann múirínithe tí don phobal atá a reáchtáil ag Comharchumann Árainn Mhóir i gcomhair le Comhairle Chontae Dhún na nGall ar siúl san Ionad Fiontar ar an Mháirt, 18 Samhain 2008 ag 11.00a.m. Cuirfear fáilte roimh chách. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le hoifig an chomharchumainn: 074 9520533


Comharchumann Oileán Árainn Mhóir in conjunction with Donegal County Council, will host a community composting workshop at 11:00am on Tuesday 18th November 2008 in the Enterprise Centre. All welcome. For further information, telephone an comharchumann: 074 9520533.

12.11.08

Seolann An Taoiseach Leabhar Nua ar Fhíricí na Gaeilge

Rinne An Taoiseach, Brian Cowen, T.D., an leabhar 'More Facts About Irish' leis an scríbhneoir aitheanta Helen Ó Murchú a sheoladh go hoifigiúil an tseachtain seo caite i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Foilsithe ag Coiste na hÉireann den Bhiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana, gheofar foinse shaibhir chruinneolais sa leabhar seo a bheidh thar a bheith áisiúil don léitheoir le spéis, don iriseoir, don mhac léinn agus do lucht polaitíochta agus polasaí.

Tá ocht gcinn de rannóga le fáil sa leabhar ar na hábhair seo: stair, cainteoirí an lae inniu, soláthar an Stáit don Ghaeilge, cúrsaí oideachais, an saol sóisialta, an saol gnó, an earnáil dheonach agus Tuaisceart Éireann. Is i mBéarla atá an leabhar scríofa le hachoimre dheiridh i nGaeilge. Cuimsíonn an t-ábhar táblaí agus léaráidí; an t-iomlán sin agus breis ar dhiosca ina theannta.

4.11.08

04.11.08 Fógraíonn Ó Cuív leithdháilte faoin gClár um Fhorbairt Tuaithe is mó riamh

Ag oifigí Choimisiúin na hEorpa i mBaile Átha Cliath inniu, Dé Máirt 4ú Mí na Samhna, d’fhógair an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív TD, leithdháilte maoinithe LEADER faoi Aiseanna 3 agus 4 den gClár nua um Fhorbairt Tuaithe 2007-2013.
Faoin gClár, cuirfear maoiniú de €425.4 milliún ar fáil, 55% ón Aontas Eorpach agus 45% ón Státchiste. Tá sé seo beagnach trí oiread an méid a bhí ar fáil sa Chlár deireanach (2000-2006), agus an pacáiste is mó riamh d’fhorbairt tuaithe. Dáilfear an maoiniú tríd na Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta nua, d’fhonn tacú le forbairt leanúnach phobal tuaithe ar fud na hÉireann agus é a éascú. Tosóidh na tograí an mhí seo chugainn, Mí na Samhna 2008.
Leithdháilfidh gach ceann de na Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta seo maoiniú ar ghrúpaí pobail agus ar dhaoine aonaracha i gceantair tuaithe don réimse gníomhaíochtaí atá le maoiniú faoin gclár seo. Tá na gníomhaíochtaí seo ilchineálach agus ina measc, tá éagsúlú isteach i ngníomhaíochtaí neamh-talmhaíocha, tacaíocht do chruthú gnó, spreagadh ghníomhaíochtaí turasóireachta, seirbhísí bunúsacha don gheilleagar agus do phobal na tuaithe, athnuachan sráidbhailte agus forbairt, caomhnú agus uasghrádú oidhreacht tuaithe agus oiliúint agus eolas.
“Tá lúcháir orm na leithdháilte a fhógairt inniu mar tá a fhios agam go bhfuil sibh uile ag dúil go mór le bhur gcláir a chur i gcrích chomh luath agus is féidir. Ba mhaith liom an deis seo a thapú gach rath a ghuí ar an fhoireann agus ar Chathaoirligh nua na nGrúpaí Áitiúla Gníomhaíochta leis an obair atá romhaibh,” a dúirt an tAire Ó Cuív.
“D’ainneoin na ndúshlán eacnamaíoch a bhfuil an tír ag dul i ngleic leo, creidim go bhfuil deis mhór anois ann do cheantair tuaithe,” ar seisean. “Le huirbiú na sochaí ag méadú, tá suim athnuaite in áineas tuaithe, gníomhaíochtaí a bhaineann leis an bhfarraige agus táirgeadh dúchasach bia beag. Faoin gClár um Fhorbairt Tuaithe seo, tá mé ag súil go gcuirfidh gach Grúpa Áitiúil Gníomhaíochta plean soiléir i bhfeidhm le béim ar leith ar a bhfuil thuasluaite. Le cúig bliana anuas, chonaiceamar níos mó na dúbailt i méid na gcuairteoirí a thagann go hÉirinn le haghaidh áineasa tuaithe. Creidim gur féidir linn é seo a dhúbailt arís roimh 2013. Leis an gClár um Fhorbairt Tuaithe nua seo, i gcomhpháirt le cláir thábhachtacha eile atá á reáchtáil ag mo Roinn, mar shampla an Clár CLÁR agus an Scéim Sóisialta Tuaithe, tá mé cinnte de go bhfeicfimid forbairtí suntasacha agus cruthú inbhuanaithe post faoin tuath in Éirinn idir seo agus 2013.”

3.11.08

I dtreo neodracht ó thaobh carbóin de ar Oileáin Árann: Maoiníonn Ó Cuív agus Ryan fóras coincheapa do ghréasán fhuinneamh gaoithe/farraige

Ar Inis Meáin inniu, d’fhógair an tAire Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív TD agus an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Éamon Ryan TD, go bhfuil siad ag maoiniú an fhórais choincheapa do ghréasán cliste faoi thiomáint na gaoithe agus na farraige do sholáthar fuinnimh do leictreachas, teas agus iompar do phobail oileán. Díreoidh an staidéar seo, atá comh-choimisiúnaithe ag an Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta agus Fuinneamh Inbhuanaithe Éireann (FIÉ), ar Oileáin Árann amach ó chósta na Gaillimhe - Inis Mór (Árainn), Inis Meáin agus Inis Oírr - agus imscrúdóidh sé fosta feidhmiú féideartha na dteicneolaíochtaí agus na gcóras d’oileáin eile amach ón gcósta.
Faoi láthair, d’ainneoin go bhfuil feirm ghaoithe acu a bhfuil cumas aschurtha de 750kw, bíonn na hoileáin amach ón gcósta ag brath go mór ar an mórthír dá gcuid soláthair fuinnimh; soláthraítear leictreachas trí mheán cáblaí faoin bhfarraige agus caithfidh breoslaí le haghaidh iompair agus teasa a sheachadadh leis an mbád farantóireachta. D’fhéadfadh forbairt córas fuinnimh comhtháite faoi thiomáint na gaoithe agus na farraige, na hoileáin a dhéanamh féinchothaitheach maidir le soláthar fuinnimh, chruthódh sé poist, threiseodh sé an turasóireacht agus chuirfeadh sé eiseamláirí ar fáil fiú d’úsáid fheabhsaithe acmhainní nádúrtha d’oileán na hÉireann ar fad.
Cuimseoidh an staidéar:
Athbhreithniú ar úsáid reatha fuinnimh ar Oileáin Árann;
Meastachán ar acmhainní inrochtana gaoithe, tonn agus taoide;
Eiseamláirí féideartha a fhorbairt do chóras fuinnimh ag féachaint ar theaglamaí éagsúla fhuinnimh gaoithe agus farraige i gcomhthéacs thrí phríomhchuspóir: allmhairí fuinnimh íoslaghdaithe, astúcháin CO2 íoslaghdaithe agus costas íoslaghdaithe;
Tásc ar na deiseanna fostaíochta féideartha atá le gach sampla a mholtar;
Meastachán ar an gcumas macasamhlaithe don choincheap ar gach pobal oileáin ábhartha in Éirinn.
Meastar go gcríochnófar an staidéar laistigh de 9 go 12 mí ó dháta bhronnta an chonartha.
“Is céim spreagúil, réamhghníomhach chun tosaigh do na hoileáin é seo,” a dúirt an tAire Ó Cuív. “Creidim go mbeidh an staidéar nuálach seo an-suimiúil, do phobail oileáin agus mórthíre araon, a bhfuil a bhfís don todhchaí bunaithe ar choincheap fhuinneamh in-athnuaite saor ó iontaise. Tá ceann de na hacmhainní fuinnimh gaoithe agus farraige is láidre san Eoraip ag Éirinn agus ní mór dúinn na bealaí uile is féidir a scrúdú an úsáid is fearr a dhéanamh as acmhainní inbhuanaithe. Bheadh tairbhe mhór i gcóras fuinnimh féin-inbhuanaithe don gheilleagar ar Oileáin Árann agus d’fhéadfadh sé, leoga, eiseamláir a chur ar fáil d’úsáid ar fud na tíre agus i gcéin.”
Dúirt an tAire Ryan: “Os rud é go bhfuil Éire ag braith go láidir ar bhreosla iontaise iompórtáilte, ciallaíonn sé sin go bhfuil na billiúin Euro á gcur amach as an tír gan chúis. Dá bharr, táimid níos leochailí nuair a thagann sé chuig cúrsaí domhainde agus praghasanna neamhsheasta. Cé fáth go gcuirfimís airgead agus tionscal thar leár nuair is féidir linn é a chruthú anseo? Tá an tír seo agus na hOileáin Árann saibhir maidir le na hacmhainní nádúrtha in-athnuaite ghaoth agus fharraige. Tá deis ag na hoileáin anois a bheith chun tosaigh trína gcuid fuinneamh a thairgeadh go háitiúl agus postanna a chinntiú don todhchaí. Creidim go mbeidh an tionscnamh seo in ann fuinneamh glan a shóláthar do na hoileáin agus taispeánfaidh sé dúinn conas mar a chinnteoidh neamhspleachas fuinnimhe ár dtodhchaí.”
Le haghaidh tuilleadh eolais ar an gcáipéis um chuireadh tairisceana, féach leat www.etenders.gov.ie

1.11.08

Vacancy - Community Development Officer, Rathlin Island

The Rathlin Development and Community Association committee wishes to
employ a community development worker to support it in implementing its
strategy for the long term sustainable development of the island.

This is a 5 year post with a starting salary of £26,718.
The closing date for applications is 14th November.
Interviews will be held on Rathlin on 24th November.

No CVs will be accepted.

For an application form please write, supplying your email address, to:

RDCA, Rathlin Resource Centre, Rathlin Island, BT54 6RT