29.7.11

Fógra Comharchumainn - Comharchumann Notice

Trading at the Comharchumann store has decreased steadily during the past 12 months. The costs of overheads will be reduced resulting in a three day week for employees and a reduction in the opening times of the store. From Tuesday 8 August, the store will close every Tuesday at 12:30pm. The store will remain open as normal for the remainder of the week. Because of the reduction in employee working hours, deliveries will take place on Thursdays and Fridays. Please ensure that orders for delivery are placed in advance of Thursday each week.   A review of income from tading will take place at the end of the third quarter (30 Sep) to assess whether further cost cutting measures will be necessary.

19.7.11

Saoire Bainc Lúnasa – August Bank Holiday

Beidh oifig agus stór an chomharchumainn druidte ar an Luain, 1 Lúnasa 2011.

An Comharchumann office and store will be closed on Monday, 1 August 2011.

15.7.11

Céad Pleanála Faighte - Planning Permission Obtained

Tá céad pleanála faighte ag an chomharchumann chun aiseanna spóirt agus caitheamh aimsire a fhorbairt in aice leis an Bhaile Saoire. I measc na forbairtí atá beartaithe, tá cúirt leadóige, aiseanna raoin reatha, seomraí feistis & leithris, cithfholcadán, aonad stórála & aiseanna páirceála. Beidh tairiscintí á lorg ó chonraitheoirí gan mhoill le haghaidh na n-oibreacha.

Planning Permission Obtained
An Comharchumann is in receipt of planning permission to develop sports and leisure facilities at the site of an Baile Saoire. The proposed development will consist of a tennis court, running tracks, changing rooms, toilet & shower facilities & storage and parking facilities. The project works will be offered for tender in the near future.

13.7.11

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo – Folúntas Sealadach, Temporary Vacancy

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo – Folúntas sealadach


Tá Oifigeach Forbartha páirt-aimseartha á lorg ag Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo. chun dul i mbun cúraimí forbartha i gceantar feidhme an chomharchumainn.

Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo agus lonnaithe in oifigí an chomharchumainn.

An Post:
Tacú leis an fhoireann bainistíochta le dul chun cinn an chomharchumainn
Déileáil le heagraíochtaí áitiúil pobail
Tionscnamh áitiúil a spreagadh agus a bhainistiú
Obair taighde agus riaracháin a dhéanamh
Plé le forbairtí ata ar súil sa cheantar
Bainistiú a dhéanamh ar thograí an chomharchumainn

Cáilíochtaí:
Duine le taithí phraiticiúil agus cumas i riaradh gnó nó le taithí i gcúrsaí forbartha pobail ata ag teastáil.
Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge.
Seoltar iarratais mar aon le CV chuig:

An Rúnaí
Údarás na Gaeltachta
Na Doirí Beaga
Co Dhún na nGall

Is é an dáta deireanach a nglacfar le hiarratais ná Dé hAoine, 22 Iúil 2011.


Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo - Temporary vacancy
A part-time Development Officer is required by Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo
to undertake community development projects on . Árainn Mhór Island

The successful candidate will be employed in the offices of Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo, Árainn Mhór Island

Position:
Support the management team to progress the comharchumann
Dealing with local community organizations
Promote and manage local development initiatives
Research and administrative work
Management of comharchumann projects

Qualifications:
Practical experience in business administration, experience in community development work.
The successful candidate will fulfill his/her duties through the medium of Irish.
Applications in writing together with CV to the address below:An Rúnaí
Údarás na Gaeltachta
Na Dóirí Beaga
Co Dhún na nGall

The last date for receipt of applications is Friday, July 22, 2011.

7.7.11

Ionad Eolais - Visitor Information

Tá an tIonad Eolais do Chuairteoirí & siopa féiríní na cultúrlainne oscailte gach lá óna 11:00 go dtí 4:00. (Dé Luain-Dé Domhnaigh)

The CultúrlannVisitor Information & gift shop is open daily (Monday to Sunday) from 11:00 to 4:00.

  • Visitor Information
  • Gifts/Local Interest CDs
  • Coffee Shop
  • Local Interest Books/Children’s Irish Books
  • Greetings Cards/Irish Greetings Cards/Post Cards
  • Internet Access


4.7.11

Croagh Patrick Sponsored Climb - Sunday 31 July

A sponsored climb in aid of Down Syndrome will take place on Sunday 31 July 2011.  Sponsorship cards are available at the Post Office for anyone interested, although not necessary; come along and take part for the personal challenge!  For further information, contact

John Sailor - 087 2675048
or
Sharon O'Donnell - 087 7560736

Eolas do Shaoránaigh – Citizens Information

Beidh oifigeach ón Ionad Eolais do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair
i gComharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
ar an Chéadaoin, 13 Iúil 2011
óna 10:30rn – 12:30in

Ag plé le fiosruithe Leasa Shóisialaigh, Deontais Tithíochta, Deontais inslithe, Cearta Fostaíochta, Cúrsaí Teaghlaigh, Cearta Tomhaltóirí, Oideachas & rl.

The Dungloe Citizens Information Officer will be in attendance
in Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

on Wednesday 13 July 2011
from 10:30am – 12:30pm
Dealing with Social Welfare Entitlements, Housing Grants, Insulation Grants, Health Entitlements, Employment Rights, Family Matters, Consumer Rights, Education etc.
No appointment necessasy.