28.2.13

Know Your Rights : Sunday working


March 2013

Question
I am currently unemployed and getting Jobseeker’s Benefit. I work in a bar on Sundays and I don’t work any other days. I hear that the rules about working on a Sunday are changing. What is the change?

Answer
Since 20 February 2013 Sunday working is taken into account when calculating the amount of Jobseeker's Benefit or Jobseeker's Allowance to be paid. Any work on Sunday was previously ignored when looking at your pattern of employment and people who worked only on Sundays were considered to be fully unemployed. That is no longer the case.

To get either Jobseeker’s Benefit or Jobseeker’s Allowance you must be unemployed. However, you do not have to be fully unemployed. You can work for some days (although you may not work for a part of any day for which you are claiming a jobseeker’s payment).
Since 20 February 2013 Sunday is counted as a day of employment. Previously, to qualify for a jobseeker’s payment, you had to be unemployed for 3 days out of 6 consecutive days. Now you must be unemployed for 4 days out of 7 consecutive days.

People who do not work on Sunday will see no change to their jobseeker’s payment. However, as you have a working pattern of 1 day a week on a Sunday, you will now have this day counted as a day of employment.

If someone getting Jobseeker's Benefit is working for part of a week, their entitlement is based on a 5-day payment week – this is different from the 7-day social welfare employment week. This means that if you work for 1 day in a week one-fifth of your weekly rate of Jobseeker’s Benefit will be deducted from your payment.
People getting Jobseeker’s Allowance who work some days have their entitlement calculated differently. If a person who is getting Jobseeker’s Allowance works on a Sunday their earnings from Sunday work will now be assessed as means and deducted from their Jobseeker’s Allowance payment.
Further information is available from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public.

Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre.

Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.

Bíodh Eolas agat ar do Chearta : Ag oibriú ar an Domhnach
Ceist
Táim dífhostaithe faoi láthair agus tá Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agam. Oibrím i mbeár ar an Domhnach agus ní oibrím lá ar bith eile. Chuala mé go bhfuil athrú ag teacht ar na rialacha maidir le hoibriú ar an Domhnach. Cén t-athrú a dhéanfar?

Freagra

Ón 20 Feabhra 2013, cuirtear oibriú ar an Domhnach san áireamh nuair a bhíonn an méid den Sochar Cuardaitheora Poist nó den Liúntas Cuardaitheora Poist á ríomh atá le híoc leat. Tugadh neamhaird ar an oibriú ar an Domhnach roimhe seo nuair a bhí measúnú á dhéanamh ar do phatrún fostaíochta agus measadh go raibh daoine a d’oibrigh ar an Domhnach amháin dífhostaithe go hiomlán. Ní hamhlaidh atá cúrsaí níos mó.
Chun Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil, ní mór duit bheith dífhostaithe. Ní gá duit bheith go hiomlán dífhostaithe, áfach. Féadfaidh tú oibriú roinnt laethanta (cé nach féidir leat oibriú ar feadh tréimhse ar aon lá a bhfuil íocaíocht chuardaitheora poist á héileamh agat dó).

Ón 20 Feabhra 2013, cuirtear an Domhnach san áireamh mar lá fostaíochta. Roimhe seo, chun cáiliú d’íocaíocht chuardaitheora poist, bhí ort bheith dífhostaithe ar feadh 3 lá as 6 lá chomhsheasmhacha. Ón 21 Feabhra 2013, ní mór duit bheith dífhostaithe do 4 lá as 7 lá chomhsheasmhacha.
Ní dhéanfar aon athrú ar íocaíocht chuardaitheora poist daoine nach n-oibríonn ar an Domhnach. Mar gheall go bhfuil patrún oibre lá amháin sa tseachtain agat ar Dhomhnach, áfach, cuirfear an lá seo san áireamh anois mar lá fostaíochta.
Má oibríonn duine ag a bhfuil Sochar Cuardaitheora Poist á fháil do chuid den tseachtain, bunaítear a dteidlíocht ar sheachtain íocaíochta 5 lá – ní hionann seo agus seachtain fostaíochta 7 lá. Ciallaíonn seo, má oibríonn tú ar feadh lá amháin i seachtain, asbhainfear an cúigiú cuid de do Shochar Cuardaitheora Poist ó d’íocaíocht. Meastar go bhfuil tú dífhostaithe le haghaidh 5 lá agus asbhainfear 5 lá ón iomlán carnach laethanta atá fanta ar d’éileamh ar Shochar Cuardaitheora Poist.

Ríomhtar teidlíocht daoine ag a bhfuil Liúntas Cuardaitheora Poist a oibríonn roinnt laethanta ar bhealach éagsúil. Má oibríonn duine ag a bhfuil Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil ar an Domhnach, déanfar measúnú anois ar a dtuillimh ó oibriú ar an Domhnach mar mhaoin agus asbhainfear iad óna n-íocaíocht Liúntas Cuardaitheora Poist.
Tá tuilleadh eolais le fáil ón Ionad Faisnéise do Shaoránaigh thíos.
Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clochain Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile. Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075430

Seoladh: Ionad Seirbhisi Pobal An Clochain Liath

Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.

14.2.13

Deontas Leader Ceadaithe Cúrsa HACCP – HACCP Course Grant Approval

Buíochas mór do Chomhar na nOileán a cheadaigh deontas de €2120.00 faoin chlár LEADER, do Chomharchumann Árainn Mhór chun cúrsa HACCP le cáilíochtaí FETAC Leibhéil 5 a reáchtáil ar an oileán. Cuireadh an cúrsa i gcríoch ag deireadh mí Eanáir agus ghlac 11 rannpháirtithe páirt sa chúrsa a mhair ceithre lá.

Sincere thanks to Comhar na nOileán for LEADER grant approval of € 2,120.00 for Comharchumann Árainn Mhór, to run the HACCP FETAC Level 5 course which took place at the end of January. The course was attended by 11 participants took place over the course of four days.Deontas Comhar na nOileán Ceadaithe – Comhar na nOileán Grant Approved

Tá deontas de €2850.00 ceadaithe ag Comhar na nOileán do Chomharchumann Turasóireachta Árainn Mhór chun córas nua teilifíse a chur ar fáil i dtithe lóistín féin-fhreastail an Bhaile Saoire.

Comhar na nOileán has approved grant funding of €2850.00 to Comharchumann Turasóireachta Árainn Mhór for the installation of new TV systems in the Holiday Village self-catering accommodation.

5.2.13

LCDP Information Session Comharchumann Árainn Mhór 11 Feabhra 2013

LCDP - Information Session


A representative from the Donegal Local Development Company Ltd will be in an comharchumann offices on Monday, February 11, 2013 from 2:30 to 5:30 to provide information to community groups, local committees etc about the provision of funding under the local development program as outlined below:

Community Development Programme
The Local and Community Development Programme aims to: tackle poverty and social exclusion through partnership and constructive engagement between Government, its agencies and people in disadvantaged communities through the following four Goals.
GOAL 1 - Promoting awareness, knowledge and uptake of a wide range of statutory, voluntary and community services.
GOAL 2- Increasing access to formal and informal educational, recreational and cultural activities and resources.
GOAL 3 - Increasing people’s work readiness and employment prospects.
GOAL 4 - Promoting engagement with policy, practice and decision making processes on matters affecting local communities.
To find out more about the programme and what supports are available to you through the programme, a representative from the Donegal Local Development Company Ltd will be in an comharchumann offices on Monday, February 11, 2013 from 2:30 to 5:30 to answer queries regarding the programme supports.

****************LCDP – Seisiún Eolais - Information Session
Beidh ionadaí ó Chomhlacht Forbartha Áitiúil Dhún na nGall Teo i láthair in oifig an chomharchumainn ar an Luan 11 Feabhra 2013 óna 2:30 go dtí 5:30 chun eolas a chuir ar fáil do grupaí pobail, coistí aitiúla srl faoin chlár forbartha áitiúl ata luaite thíos.

An Clár Forbartha Áitiúil agus Pobail
Aidhm an Chláir:
Dhul i ngleic le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta tríd comhpháirtíocht agus teagmháil dhearfa idir an Rialtas, na Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais, daoine agus pobail atá faoi mhíbhuntáiste.
Nóta: Faoin chlár dírítear acmhainní orthu siúd is mó atá i mbaol eisiamh sóisialta, agus aithnítear iad seo leanas mar thairbhithe.
Sprioc ghrúpaí atá aitheanta faoin chlár:Spriocanna agus Cuspóirí an Chláir:
Tá ceithre sprioc ag an Chlár Forbartha Áitiúil agus Pobail:
SPRIOC 1 – Cur chun cinn feasachta, eolais agus úsáid ar réimse leathan de sheirbhísí reachtúla, deonacha agus pobail.
SPRIOC 2 - Méadú ar rochtain/cead isteach chun oideachas, foirmiúil agus neamhfhoirmiúil, ar ghníomhaíochtaí chaitheamh aimsire, cultúrtha agus a n-acmhainní a fháil.
SPRIOC 3 – Daoine a dhéanamh níos ullmhaithe chun oibre agus chun deiseanna fostaíochta a ghlacadh.
SPRIOC 4 - Cur chun cinn dul i ngleic agus rannpháirtíochta le polasaithe nó beartais, cleachtais, próiseas agus cinnidh ar ábhair a théann i bhfeidhm ar phobail áitiúla.

FÁS Community Employment Scheme Vacancies (x 2 )

There are currently two vacancies on the community employment scheme with Comharchumann Árainn Mhór. For further information or to apply for the positions on the scheme contact an comharchumann 074 9520533. Positions:
Vacancies:
1. Maintenance/Caretaking Parish grounds & buildings,
2. Maintenance /Caretaking new sports and community facilities.

Tá dhá fholúntas ar an scéim fostaíochta pobail le Comharchumann Árainn Mhór. Chun tuilleadh eolais á lorg nó chun iarratas a dhéanamh ar na poist, dean teagmháil leis an chomharchumann 074 9520533.
Poist:
1. Cothabháil/airíocht ar aiseanna/foirgnimh an Pharóiste,
2. Cothabháil/airíocht ar na haiseanna nua spóirt agus áiseanna pobail.