22.1.14

 Fostaíocht—Employment 

Tá folúntas páirtaimseartha d’oibrí séasúrach chun freastal a dhéanamh ar thithe féin fhreastail an Bhaile Saoire. I measc na cúramaí a bhéas i gceist,  beidh dualgais cothabhála agus cúramaí glantacháin agus níocháin.  Beidh uaireanta neamhrialta i gceist lena n-airítear an tráthnóna agus an deireadh seachtaine. Iarratais i scríbhinn roimh 15 Feabhra 2014,  chuig:  An Rúnaí , Comharchumann Oileán Árainn Mhór, Co Dhún na nGall

A vacancy exists for a part-time seasonal worker to attend to the self-catering cottages at the Holiday Village.   Duties will include upkeep of cottages, cleaning & laundry. Hours of work will vary and will include evenings and weekends. Applications in writing before 15 February 2014 to:  An Rúnaí, Comharchumann Oileán Árainn Mhór, Co Dhún na nGall.

16.1.14

Cúrsa Gaeilge - Irish Course

Irish Course – Cúrsa Gaeilge

Ionad Seirbhísí Teanga
An Chultúrlann
Oileán Árainn Mhór

Venue/Ionad:
An Chultúrlann, Fál a’ Ghabhann
Date of commencement/Dáta tosaithe:
Feabhra 2014- February 2014

Duration of course/Tréimhse an chúrsa
10 seachtainí/weeks

Levels/Leibhéil:
Glan tosaitheoirí & daoine le roinnt Gaeilge/Beginners & Intermediate Levels

Fee/Táille:€40.00

Cáilíocht/Qualification: Beidh deis agat cáilíocht atá aitheanta ar fud na hEorpa a bhaint amach duit féin.
You will have the opportunity to obtain a European qualification.

Registration/ further information contact/

Clárú/tuilleadh eolais déan teagmháil le:

Oifig an Chomharchumainn

074 9520533/9520995

7.1.14

Know Your Rights A: Older jobseekers and signing on

January 2014

Question

I have to retire next summer when I reach the age of 65 but I have heard I won’t get a State pension until I am 66. Is there another social welfare payment that I can get until then?

Answer

Yes, you can claim a jobseeker’s payment. If you have enough social insurance contributions you can get Jobseeker’s Benefit (JB). If you are claiming JB at the age of 65 and have at least 156 PRSI contributions, you can continue to receive JB until your 66th birthday even if your claim is due to end before that date. Otherwise you may apply for Jobseeker’s Allowance which is a means-tested payment.

Before 2014, people aged 65 who retired from work could apply for the State Pension (Transition). This has now been abolished from 1 January 2014. If you wish you can claim a jobseeker’s payment until you are aged 66.

In general, to qualify for either Jobseeker’s Benefit or Allowance you must be genuinely seeking work and be available for full-time employment and these conditions will continue to apply to older jobseekers. However there are special arrangements for jobseekers aged 62 and over:

  • You will no longer be required to engage with employment, advice and training referral services and your payment won’t be affected by non-engagement with these services
  • If you wish you can avail of a range of supports (for example, training or employment support programmes) from the Department of Social Protection

Most jobseekers aged 62 or over will be placed on an annual signing arrangement with their local social welfare office or Intreo centre (this means that they do not need to attend and sign on regularly). Also, most of them will be transferred to Electronic Fund Transfer payments so payment can be made directly into their bank account.

Before you retire you can get further information about applying for a jobseeker’s payment from your local social welfare office or Intreo centre or from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public. Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.


Bíodh Eolas agat ar do Chearta A: Cuardaitheoirí poist níos sine agus síniú le haghaidh íocaíochtaí
Eanáir 2014

Ceist

Is gá dom dul ar scor an samhradh seo chugainn nuair a bhainfidh mé 65 bliain d’aois amach, ach chuala mé nach bhfaighidh mé pinsean Stáit go dtí go bhfuilim 66 bliain d’aois. An féidir liom aon íocaíocht leasa shóisialaigh eile a fháil go dtí sin?

Freagra

Féadfaidh tú íocaíocht cuardaitheora poist a éileamh. Má tá dóthain ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh agat, féadfaidh tú Sochar Cuardaitheora Poist (SCP) a fháil. Má tá SCP á éileamh agat ag aois 65 agus má tá 156 ranníocaíocht ÁSPC, ar a laghad, íoctha agat, féadfaidh tú leanúint agus SCP a fháil go dtí do bhreithlá 66 bliain d’aois, fiú má bheadh deireadh le cur le d’éileamh roimh an dáta sin. Seachas sin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cuardaitheora Poist, ar a ndéantar tástáil mhaoine.

Roimh 2014, d’fhéadfadh daoine aois 65 a d’éirigh as an obair iarratas a dhéanamh ar an bPinsean Stáit (Aistriú).  Cuireadh deireadh leis seo ón 1 Eanáir 2014. Más mian leat, féadfaidh tú íocaíocht cuardaitheora poist a éileamh go dtí go bhfuil tú 66 bliain d’aois.

Go ginearálta, chun cáiliú do Shochar nó do Liúntas Cuardaitheora Poist, ní mór go bhfuil iarracht iontaofa á déanamh agat chun obair a lorg agus bheith ar fáil le haghaidh fostaíocht lánaimseartha, agus leanfaidh na coinníollacha seo bheith i bhfeidhm i leith cuardaitheoirí poist níos sine. Tá socruithe speisialta ann le haghaidh cuardaitheoirí poist aois 62 bliain agus níos sine:
  • Ní cheanglófar ort a thuilleadh leas a bhaint as seirbhísí fostaíochta, comhairle agus oiliúna agus ní dhéanfar difear do d’íocaíocht mar gheall nach bhfuil tú ag baint leasa as na seirbhísí seo.
  • Más mian leat, féadfaidh tú fáil a bheith agat ar réimse tacaíochtaí (mar shampla, cláir thacaíochta fostaíochta nó oiliúna) ón Roinn Coimirce Sóisialaí

Cuirfear an chuid is mó de na cuardaitheoirí poist os cionn 62 bliain d’aois ar shocrú bliantúil sínithe lena n-oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó lena n-ionad Intreo (ciallaíonn seo nach gá dóibh freastal agus síniú go rialta). Anuas air sin, déanfar an chuid is mó díobh a aistriú chuig íocaíochtaí Ríomhaistrithe Airgid ionas gur féidir íocaíocht a dhéanamh go díreach isteach ina gcuntas bainc.

Sula dtéann tú ar scor, féadfaidh tú breis faisnéise a fháil faoi iarratas a dhéanamh ar íocaíocht chuardaitheora poist ó d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó ó d’ionad Intreo nó ón Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh thíos.

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clocháin Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile.  Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075430Seoladh: Ionad Seirbhisí Pobal An Clocháin Liath
Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.