14.7.14

Know Your Rights : Vaccinations when travelling abroad

July 2014

Question

We are planning a round-the-world trip later this year. Should we think about getting vaccinations?

Answer
You should consider getting vaccinations if you are travelling outside of Western Europe, North America, Australia, and New Zealand. Health risks vary from country to country, so you will need to get advice about this well before you travel – ask your family doctor, the Health Service Executive (HSE) or your travel agent.

You will also find relevant information on the World Health Organization Country List. The HSE website has information on the different types of vaccines, such as those for cholera or tuberculosis – hse.ie.

Travel vaccinations are not covered by the medical card so you will have to pay the full cost for them.

Start the process of vaccination in good time before you travel. Some vaccines take time to become effective, so give yourself at least 8 weeks for full protection.

An early start is particularly important if you plan to travel with children. The BCG vaccination against tuberculosis (TB), for example, should be given at least 3 months before your child travels.

Some countries require you to have certain vaccinations and you will need to show an International Certificate of Vaccination in order to gain access to these countries. Other vaccinations are recommended and you can decide yourself whether to get them.

If you feel unwell on your return to Ireland, you should see a doctor as soon as possible. Give full details of the countries you visited.Further information is available from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public. Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.

Bíodh Eolas agat ar do Chearta : Vacsaínithe agus taisteal thar lear á dhéanamh


Ceist

Tá sé beartaithe againn dul ar thuras ar fud an domhain níos moille i mbliana. Ar cheart dúinn breithniú a dhéanamh ar vacsaínithe a fháil?

Freagra
Ba cheart daoibh breithniú a dhéanamh ar vacsaínithe a fháil más rud é go bhfuil sibh ag taisteal lasmuigh d’Iarthar na hEorpa, de Mheiriceá Thuaidh, den Astráil agus den Nua-Shéalainn. Bíonn éagsúlacht i rioscaí sláinte ó thír go tír. Dá bhrí sin, beidh oraibh comhairle a fháil faoi sin sula dtaistealóidh sibh - cuirigí ceist ar bhur ndochtúir teaghlaigh, ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) nó ar bhur ngníomhaire taistil.

Gheobhaidh sibh faisnéis ábhartha freisin ar Liosta Tíortha na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Tá faisnéis ag láithreán gréasáin FSS faoi na cineálacha éagsúla vacsaíní, ar nós na vacsaíní le haghaidh calair nó eitinne - hse.ie.

Ní chlúdaítear vacsaínithe taistil leis an gcárta leighis. Beidh oraibh, mar sin de, an costas iomlán atá orthu a íoc.

Cuirigí tús leis an bpróiseas vacsaínithe tamall maith sula dtaistealóidh sibh. Tógann sé roinnt ama sula dtagann vacsaíní áirithe chun éifeachta. Bíodh siad agaibh 8 seachtaine sula dtaistealóidh sibh le go mbeidh cosaint iomlán agaibh.

Baineann tábhacht ar leith le tús luath sa chás go bhfuil sé beartaithe agaibh taisteal le leanaí. Ba cheart vacsaín BCG in aghaidh eitinne, mar shampla, a thabhairt 3 mhí ar a laghad sula dtaistealóidh bhur leanbh.

Éilíonn roinnt tíortha oraibh vacsaínithe áirithe a bheith agaibh agus beidh oraibh Deimhniú Idirnáisiúnta Vacsaínithe a thaispeáint d’fhonn cead isteach chuig na tíortha sin a fháil. Moltar vacsaínithe eile agus is féidir libh a chinneadh cé acu a gheobhaidh sibh iad nó nach bhfaighidh.

Má bhraitheann sibh tinn tar éis daoibh filleadh ar Éirinn, ba cheart daoibh dul chuig an dochtúir a luaithe is féidir. Tugaigí sonraí iomlána faoi na tíortha ar thug sibh cuairt orthu.

Tá tuilleadh eolais le fáil ón Ionad Faisnéise do Shaoránaigh thíos.

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clocháin Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile.  Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075430 Seoladh: Ionad Seirbhisí Pobal An Clocháin Liath

Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.