13.12.13

Bíodh Eolas agat ar do Chearta : An deimhniú cánach P60

Nollaig 2013

Ceist

Deir m’fhostóir liom go dtabharfar P60 dom in Eanáir. Céard é seo?

Freagra

Is éard is P60 ann ná an deimhniú a thugann d’fhostóir duit ag deireadh gach bliain chánach. Is é an teideal iomlán atá aige ‘Deimhniú Pá, Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa, Muirir Shóisialta Uilíoch agus Cáin Mhaoine Áitiúla’.

Cáipéis thábhachtach é an P60. Luaitear inti do phá le linn na bliana, an cháin a d’íoc tú agus asbhaintí eile ar nós ÁSPC agus an Muirear Sóisialta Uilíoch.  Áirítear leis an P60, anois, taifead ar an gCáin Mhaoine Áitiúla (CMÁ) a íocadh, má roghnaíonn tú go mbainfear an CMÁ ag an bhfoinse ó do chuid tuilleamh.

Má theastaíonn uait sochar leasa shóisialaigh a éileamh, ní mór duit P60 a thabhairt don Roinn Coimirce Sóisialaí mar fhianaise i leith an mhéid ranníocaíochtaí ÁSPC a d’íoc tú sa bhliain.  
Ba cheart do d’fhostóir do P60 a thabhairt duit don bhliain chánach roimhe seo faoin 15 Feabhra an bhliain dár gcionn. Mura dtugann d’fhostóir P60 duit, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig áitiúil chánach. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim teagmháil a dhéanamh le d’fhostóir chun do P60 a fháil duit. Ní féidir ach le fostóir P60 a eisiúint. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, áfach, sonraí a thabhairt duit ar an bpá agus ar an gcáin don bhliain atá i gceist, faoi mar a chuir d’fhostóir in iúl dóibh, mar gheall go bhfuil an t-eolas seo curtha i gcuntas ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Má stop tú ag oibriú d’fhostóir roimh an 31 Nollaig den bhliain chánach, ní thugtar P60 duit. Ba cheart duit P45 a fháil ina ionad sin.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ón Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh thíos.

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clocháin Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile.  Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075430  Seoladh: Ionad Seirbhisí Pobal An Clocháin Liath.
Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.

 

 

 

Know Your Rights : The P60 tax certificate

2013

Question

My employer says I will get a P60 in January. What is this?

Answer

A P60 is the tax certificate you receive from your employer at the end of each tax year. Its full title is ‘Certificate of Pay, Tax, Pay-Related Social Insurance, Universal Social Charge and Local Property Tax’.

The P60 is an important document. It states your pay during the year, the tax you paid and other deductions such as PRSI and Universal Social Charge. The P60 now also includes a record of Local Property Tax (LPT) paid, if you opt to have LPT deducted at source from your earnings.

If you need to claim a social welfare benefit you must give a P60 to the Department of Social Protection as evidence of how many PRSI contributions you paid in the year. You may also be required to provide a P60 as proof of your income, for example, if you are making a bank loan or mortgage application, if you are applying for social welfare payments or if you are applying for a student grant.

Your employer should give you your P60 for the previous tax year by 15 February of the following year. If your employer does not give you a P60 you should contact your local tax office. Revenue can contact your employer to obtain your P60 for you. Only an employer can issue a P60. However, Revenue can provide you with details of the pay and tax for the year in question as returned by your employer, which Revenue has on file.

If you stopped working for an employer before 31 December of the tax year you do not get a P60. You should get a P45 instead.

Further information is available from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public.
Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre.
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.
11.12.13

Opening a Bank Account

Bíodh Eolas agat ar do Chearta : Cuntas bainc a oscailt

Nollaig 2013

Ceist

Bhog mé go hÉirinn le déanaí. Níl aon bhillí fóntais agam go fóill, áfach, agus is mian liom cuntas bainc a oscailt.  Conas is féidir liom m’aitheantas a chruthú don bhanc?

Freagra

Sula n-osclaíonn tú cuntas bainc le hinstitiúid airgeadais, is gá dóibh d’aitheantas a chinntiú agus do sheoladh a dheimhniú. Tá an ceanglas seo leagtha amach sa reachtaíocht frithsciúrtha airgid. I measc na n-institiúidí airgeadais tá bainc, cumainn foirgníochta agus comhair chreidmheasa.

Is féidir leat d’aitheantas a chruthú le haon cheann de na rudaí mar a leanas:
·         Pas bailí nó ceadúnas reatha tiomána Éireannach
·         Cárta Náisiúnta Aoise (arna eisiúint ag an nGarda Síochána)
·         Foirm aitheantais le grianghraf arna síniú ag comhalta den Gharda Síochána
·         Cáipéisí arna n-eisiúint ag ranna rialtais a léiríonn d’ainm, mar shampla, Cárta Seirbhísí Poiblí

Féadfaidh tú fianaise i dtaca le do sheoladh a sholáthar le haon cheann díobh seo a leanas (caithfidh do sheoladh bheith le sonrú orthu):
·         Bille reatha fóntais (ar nós bille gáis, leictreachais nó gutháin nó guthán póca)
·         Polasaí reatha árachas gluaisteáin nó tí
·         Cáipéis a d’eisigh roinn rialtais
·         Deimhniú creidmheasanna cánacha a d’eisigh na Coimisinéirí Ioncaim
·         Ráiteas reatha comhardaithe (‘Foirm P21’) nó deimhniú C2 ó na Coimisinéirí Ioncaim
·         Cáipéis árachais shóisialta

Tabhair faoi deara nach féidir leat an cháipéis chéanna a úsáid chun d’aitheantas agus do sheoladh a chruthú. Mar rogha air sin, féadfaidh tú litir a sholáthar ó d’fhostóir nó ó ghníomhaireacht cheadúnaithe fostaíochta ina luaitear gur tháinig tú go hÉirinn le déanaí agus gur thosaigh tú ag oibriú ach nach féidir leat fianaise a sholáthar maidir le do sheoladh in Éirinn (beidh ort cruthúnas a sholáthar maidir le do sheoladh ag tráth níos déanaí). Má osclaíonn tú cuntas a íocann ús ar do chuid airgid, is gá duit d’uimhir PSP (Seirbhís Phearsanta Phoiblí) a sholáthar chomh maith. Mura bhfuil uimhir PSP agat, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh chun faisnéis a fháil ar conas iarratas a dhéanamh ar uimhir PSP.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ón Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh thíos.   

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clocháin Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile.  Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075430 Seoladh: Ionad Seirbhisí Pobal An Clocháin Liath
Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.

Know Your Rights : Opening a bank account

December 2013

Question

I have recently moved to Ireland. However, I don’t have any utility bills yet and I want to open a bank account.  How can I satisfy the bank as to my identity?

Answer

Before you open an account with a financial institution, they have to establish your identity and verify your address. This requirement is set down in anti-money laundering legislation. Financial institutions include banks, building societies and credit unions.

You can prove your identity with one of the following:
·         A valid passport or current Irish driving licence
·         A National Age Card (issued by An Garda Síochána)
·         An identification form with a photograph signed by a member of An Garda Síochána
·         Documents issued by government departments showing your name, for example, a Public Services Card

You can provide evidence of your address with one of the following (which must show your address):
·         A current utility bill (such as a gas, electricity or telephone or mobile phone bill)
·         A current car or home insurance policy
·         A document issued by a government department
·         A certificate of tax credits  issued by the Revenue Commissioners
·         A current balancing statement (‘ Form P21’)  or a C2 certificate from the Revenue Commissioners
·         A social insurance document

Note that you cannot use the same document to prove your identity and your address. Alternatively, you can provide a letter from your employer or licensed employment agency stating that you have recently arrived in Ireland and have started work but cannot yet provide evidence of your Irish address (you will have to provide evidence of your address at a later date). If you open an account that pays interest on your money, you also need to supply your PPS (Personal Public Service) number. If you do not have a PPS number, you can contact your local social welfare office for information on how to apply for one.  

Further information is available from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public. Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.
27.11.13

Know Your Rights: Home Renovation Incentive

 November 2013

Question

I need to carry out some house repairs. What is the new scheme for home renovation that was announced in Budget 2014?

Answer

The Home Renovation Incentive (HRI) is a new scheme that enables homeowners to claim tax relief on repairs, renovations or improvement work carried out on their homes. The incentive will be paid in the form of a tax credit at 13.5% of qualifying expenditure, which can be set against your income tax over 2 years. You must be paying income tax – under PAYE or self-assessment – to avail of the incentive. You must also be up to date with your Local Property Tax obligations.

Any contractor you use must be registered for Value Added Tax (VAT) in Ireland and be tax-compliant. If several contractors, such as a builder, a plumber and an electrician, carry out qualifying work on your home, you can combine the cost of the works to make up the minimum qualifying expenditure of €5,000 excluding VAT at 13.5%. (The maximum qualifying expenditure is €30,000 excluding VAT at 13.5%).

Repair, renovation or improvement work subject to VAT at 13.5% all qualify for the HRI,  including extensions, garages and attic conversions; the supply and fitting of kitchens, bathrooms and built-in wardrobes; fitting of windows; plumbing, tiling, rewiring and plastering. Work subject to VAT at 23% (such as architect’s fees) is not covered. Neither are items such as furniture, white goods or carpets.

The work must be carried out and paid for between 25 October 2013 and 31 December 2015. Qualifying work between 25 October 2013 and 31 December 2013 will be treated as if it was carried out and paid for in 2014. In general, the tax credit will be payable over the 2 years following the year in which the work is carried out and paid for. If you are a PAYE taxpayer, the amount of the allowable credit will be included in your annual Tax Credit Certificates. If you are a self-assessment taxpayer, it will be incorporated into your tax assessment.

Further information is available on revenue.ie and from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public.
Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.

 

Bíodh Eolas agat ar do Chearta: An Dreasacht Athchóirithe Tí


Ceist

Is gá dom tabhairt faoi roinnt deisiúcháin tí. Céard í an scéim nua le haghaidh athchóiriú tí a fógraíodh i mBuiséad 2014?

Freagra

Scéim nua atá sa Dreasacht Athchóirithe Tí (DAT) a chuireann ar chumas úinéirí tí chun faoiseamh cánach a éileamh ar dheisiúcháin, athchóirithe nó ar obair feabhsaithe a rinne siad ina dtithe. Íocfar an dreasacht seo i bhfoirm chreidmheas cánach ar ráta 13.5% den chaiteachas incháilithe, a chuirfear i gcoinne do chánach ioncam thar thréimhse 2 bhliain. Ní mór go bhfuil cáin ioncaim á híoc agat – faoi ÍMAT nó faoi fhéinmheasúnú – chun fáil a bheith agat ar an dreasacht. Sa mhullach air sin, ní mór go bhfuil do chuid Cáin Mhaoine Áitiúla go léir íoctha agat.

Ní mór go mbeidh aon chonraitheoir a úsáideann tú cláraithe le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) agus ag comhlíonadh a dhlíthe cánach. Má thugann roinnt conraitheoirí, ar nós tógálaí, pluiméir agus leictreoir, faoi obair incháilithe ar do theach, is féidir leat costas na n-oibreacha a shuimiú chun an caiteachas íosta incháilithe €5,000 a bhaint amach, gan CBL ar ráta 13.5% a chur san áireamh. (Is é an caiteachas uasta incháilithe €30,000 gan CBL a áireamh ar ráta 13.5%).

Déantar obair dheisiúcháin, athchóirithe nó feabhsaithe faoi réir CBL ar ráta 13.5% a cháiliú don DAT, lena n-áirítear síneadh, garáistí agus athchóiriú áiléir; cistineacha, seomraí folctha agus vardrúis ionsuite a sholáthar agus a fheistiú; fuinneoga a fheistiú; pluiméireacht, tíliú, athshreangú agus plástráil. Ní chuimsítear obair atá faoi réir CBL ar ráta 23% (ar nós táillí ailtirí). Níl earraí ar nós troscáin, earraí bána nó cairpéad cuimsithe.

Ní mór go ndéantar an obair agus go n-íoctar aisti idir 25 Deireadh Fómhair 2013 agus an 31 Nollaig 2015. Caithfear le hobair incháilithe idir an 25 Deireadh Fómhair 2013 agus an 31 Nollaig 2013 amhail ar déanta agus ar íocadh aisti i 2014. Go ginearálta, beidh an creidmheas cánach le híoc thar an dá bhliain i ndiaidh na bliana ina ndéantar an obair agus ina n-íoctar aisti. Más cáiníocóir ÍMAT thú, cuirfear san áireamh an méid den chreidmheas incheadaithe i do Dheimhnithe bliantúla Creidmheas Cánach. Más cáiníocóir féinmheasúnaithe thú, cuirfear san áireamh é i do mheasúnú cánach.

Tá fáil ar bhreis faisnéise ar revenue.ie agus ón Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh thíos.

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clocháin Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile.  Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal.
Teil: 0761075430 Seoladh: Ionad Seirbhisí Pobal An Clocháin Liath
Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.21.11.13

Know Your Rights: Jury service November 2013

Question

I have received a summons from the County Registrar to attend court for jury service. I am worried that I won’t get my jobseeker’s payment if I am selected. What happens if I just don’t turn up?

Answer

You can’t ignore the summons to attend the court. If you fail to attend for jury service without a reasonable excuse, you may be fined. If you are called for jury service while you are signing on for a jobseeker's payment you will continue to get your payment.
You must reply to the jury summons using the form and pre-paid envelope.
Certain categories of people are excused by right from sitting on a jury. Even if you are excusable by right you can choose to do jury service if you wish. People excusable by right include people over 65, people who provide an important community service, politicians and those in religious life. If you come within one of these categories, you must state this on the form provided.
If you wish to be excused for another reason (such as illness), you state that reason on the form and the County Registrar will make a decision as to whether you may be excused. All summonsed jury members who are not excused must attend in court on the first day the panel is formed. The name of every juror is called out and you must answer to show you are in attendance.
Names are drawn out of a ballot box to select a panel of twelve jurors for a particular case. Even though you are called for jury service, you may not actually serve on a jury. Usually more people are called than are needed. You must return to court every day, whether or not you are sworn onto a jury panel, unless otherwise directed by the court.
There is no payment for jury service but as noted above you can keep your jobseeker’s payment while you serve on a jury. You should advise your local social welfare office or Intreo centre that you have been called for jury service.

Further information is available from the Citizens Information Centre below.Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public. Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre.
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.

Bíodh Eolas agat ar do Chearta : Seirbhís ghiúiré

Ceist

Fuair mé toghairm ón gCláraitheoir Contae chun freastal ar an gcúirt ar mhaithe le seirbhís ghiúiré. Táim buartha nach bhfaighidh mé m’íocaíocht cuardaitheora poist má roghnaítear mé. Céard a tharlaíonn mura dtagaim i láthair?

Freagra

Ní féidir leat neamhaird a thabhairt don toghairm chun freastal ar an gcúirt. Má theipeann ort freastal le haghaidh seirbhís ghiúiré gan leithscéal réasúnta a thabhairt, d’fhéadfaí fíneáil a ghearradh. Má ghlaoitear ort le haghaidh seirbhís ghiúiré fad atá tú ag síniú le haghaidh íocaíocht cuardaitheora poist, leanfaidh tú le d’íocaíocht a fháil.
Ní mór duit freagra a thabhairt ar an toghairm ghiúiré agus an fhoirm agus clúdach litreach réamhíoctha a úsáid.
Déantar catagóirí áirithe de dhaoine a scaoileadh ón dualgas de réir a gceart ó shuí i ngiúiré. Fiú má tá tú inscaoilte ón dualgas de réir do cheart, féadfaidh tú a roghnú chun seirbhís ghiúiré a dhéanamh más maith leat. I measc na ndaoine ar féidir iad a scaoileadh ón dualgas de réir a gceart tá daoine os cionn 65, daoine a sholáthraíonn seirbhís thábhachtach phobail ar fáil, polaiteoirí agus iad siúd sa saol reiligiúnach. Má thagann tú laistigh de cheann amháin de na catagóirí seo, ní mór duit é seo a lua ar an bhfoirm a sholáthraítear.
Más mian leat bheith scaoilte ón dualgas ar chúis eile (ar nós tinnis), luann tú an chúis sin ar an bhfoirm agus déanfaidh an Cláraitheoir Contae cinneadh maidir le cibé acu an féidir nó nach féidir leat bheith scaoilte ón dualgas. Ní mór do gach comhalta de ghiúiré a dhéantar a thoghairm agus nach scaoiltear ón dualgas, freastal ar an gcúirt ar an gcéad lá a chruthaítear an painéal. Glaoitear ainm gach giúróra agus ní mór duit a fhreagairt go bhfuil tú i láthair.
Tarraingítear ainmneacha ó bhosca ballóide chun painéal de dhá ghiúróir déag a roghnú le haghaidh cás ar leith. Fiú cé go nglaoitear ort le haghaidh seirbhís ghiúiré, tharlódh nach bhfreastalóidh tú, i ndeireadh na dála, ar ghiúiré. Is gnách go ndéantar breis daoine a thoghairm ná mar a theastaíonn. Ní mór duit filleadh ar an gcúirt gach lá, cibé acu má rinneadh tú a mhionnú ar phainéal giúiré nó mura ndearnadh, mura n-ordaíonn an chúirt a mhalairt.
Ní dhéantar aon íocaíocht le haghaidh seirbhís ghiúiré, ach amhail a luaitear thuas, is féidir leat d’íocaíocht cuardaitheora poist a choimeád fad a fhreastalaíonn tú ar ghiúiré. Ba cheart duit d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó d’ionad Intreo a chur ar an eolas go ndearnadh thú a thoghairm le haghaidh seirbhís ghiúiré.

 

Tá tuilleadh eolais le fáil ón Ionad Faisnéise do Shaoránaigh thíos.

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clocháin Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile.  Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075430 Seoladh: Ionad Seirbhisí Pobal An Clocháin Liath

Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.

30.9.13

Cúrsa Gaeilge - Irish Course

Irish Course – Cúrsa Gaeilge

Ionad Seirbhísí Teanga
An Chultúrlann
Oileán Árainn Mhór

Venue/Ionad:
An Chultúrlann, Fál a’ Ghabhann
Date of commencement/Dáta tosaithe:
Deireadh Fómhair 2012/October 2013

Duration of course/Tréimhse an chúrsa
10 seachtainí/weeks

Levels/Leibhéil:
Glan tosaitheoirí & daoine le roinnt Gaeilge/Beginners & Intermediate Levels

Fee/Táille:€40.00

Cáilíocht/Qualification: Beidh deis agat cáilíocht atá aitheanta ar fud na hEorpa a bhaint amach duit féin.
You will have the opportunity to obtain a European qualification.

Registration/ further information contact/

Clárú/tuilleadh eolais déan teagmháil le:

Oifig an Chomharchumainn

074 9520533/9520995

Know Your Rights B: Non-Principal Private Residence Charge arrears

Sept/Oct 2013

Question

My cousin who lives in England never paid the Non-Principal Private Residence (NPPR) charge on a property he inherited in Ireland because he was not aware of the charge. What should he do to ensure that his affairs are in order?

Answer

The Non-Principal Private Residence (NPPR) charge was introduced on 2009 for residential property that is not the owner’s only or main residence. This charge is payable to the local authority. The NPPR continues to apply for the year 2013.The NPPR will no longer be charged after 2013, but outstanding liabilities and payments will still be collected and these can be substantial.
The NPPR charge is €200 for each relevant property you own on 31 March each year and it should have been paid by 30 June each year. A late fee of €20 was charged for each month, or part of a month, after 30 June of each relevant year. These fees and penalties increase each month and if you have never paid the NPPR, the total due since 2009, together with late fees and penalties, would now be well over €3,000. A table of charges available online at nppr.ie shows how much is due. For example, if you were liable for the NPPR since 2009 and have never paid it, you will owe €3,720 in October 2013.
Your cousin should arrange to pay the outstanding charges for 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013 plus the late fees that have accrued. He should register the property and pay the charge online at nppr.ie or else use a paper form.
He should also ensure that any other taxes and charges have been paid – such as the Household Charge (payable on the property for the year 2012 in addition to the NPPR), the new  Local Property Tax (LPT) and the septic tank registration charge (if relevant).

Further information is available from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public. Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.


Bíodh Eolas Agat ar do Chearta B: Riaráistí an Mhuirir ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha

Mean Fómhair/ Deireadh Fómhair 2013

Ceist

Níor íoc mo chol cheathrar, a chónaíonn i Sasana, an Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR) ar mhaoin a fuair sé le hoidhreacht in Éirinn mar gheall nár cuireadh ar an eolas é faoin muirear. Céard ba cheart dó a dhéanamh lena chinntiú go bhfuil a chuid gnóthaí in ord?

Freagra

Rinneadh an Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR) a thabhairt isteach i 2009 i dtaca le maoin chónaithe nach í an t-aon mhaoin atá ag an úinéir agus nach í príomháit chónaithe an úinéara. Tá an muirear seo le híoc leis an údarás áitiúil. Leanann an NPPR bheith i bhfeidhm don bhliain 2013. Ní ghearrfar an NPPR a thuilleadh do na blianta i ndiaidh 2013, ach baileofar dliteanais agus íocaíochtaí nár íocadh go fóill, agus tarlaíonn sé go mbíonn iad seo mór a dhóthain.
Is ionann muirear an NPPR agus €200 do gach maoin ábhartha atá agat an 31 Márta gach bliain agus ba cheart go n-íoctar é faoin 30 Meitheamh gach bliain. Gearradh táille dhéanach €20 le haghaidh gach míosa, nó cuid de mhí, tar éis an 30 Meitheamh den bhliain ábhartha. Méadaítear na táillí agus na pionóis seo gach mí agus murar íoc tú an NPPR riamh, b’ionann an méid iomlán a bheadh le híoc ó 2009 i leith, mar aon le táillí agus pionóis dhéanacha, agus cuid mhaith os cionn €3,000. Tá fáil ar tháblaí táillí ar líne ag nppr.ie a léiríonn cé mhéid atá le híoc. Mar shampla, má bhí ort an NPPR a íoc ó 2009 i leith agus murar íoc tú é riamh, beidh €3,720 le híoc agat i nDeireadh Fómhair 2013.
Ba cheart do do chol ceathrar a shocrú chun na muirir gan íoc le haghaidh 2009, 2010, 2011, 2012 agus 2013 a íoc, mar aon leis na táillí déanacha atá fabhraithe.  Ba cheart dó an mhaoin a chlárú agus an muirear a íoc ar líne ag nppr.ie nó leas a bhaint as foirm pháipéir.
Anuas air sin, ba cheart dó a chinntiú gur íocadh aon cháin nó mhuirir eile – ar nós an Mhuirir Theaghlaigh (atá le híoc don mhaoin don bhliain 2012 anuas ar an NPPR), na Cánach nua Maoine Áitiúla (LPT) agus an mhuirir chláraithe umair sheiptigh (más cuí).
Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ón Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh thíos.

Chuir an tSeirbhís Faisnéise do Shaoránaigh An Clocháin Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile. Cuireann an tSeirbhís seo seirbhís saor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Guthán: 0761075430 Seoladh: Ionad Seirbhisí Pobal an Clocháin Liath
Tá faisnéis le fáil, freisin, ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.2.9.13

Know Your Rights : Passport for a child


Know Your Rights : Passport for a child


 September 2013

Question


I am taking my 3-year-old on holidays abroad. Her surname is different from mine and I’m not in touch with her father, my ex-partner. Can I put her on my passport?

Answer

All Irish citizen children, regardless of age, must have an individual passport in their own name if they are travelling abroad. An application for a passport for a child living in Ireland is made on form APS 1 (pdf), and the child's full birth certificate, showing the parents’ names, must be submitted with it. The application form includes a section for parental consent, which must be signed.

Joint guardians of a child

If you and your child’s father are joint guardians of your child, both of you should sign the parental consent section of the application form. However, if you are not in touch with him, or if he does not consent, you can apply to the District Court for a court order, which will allow the Passport Office to issue the passport without his consent.

(Married parents are automatically joint guardians. If the parents are not married, the mother is automatically the sole guardian, but the father can arrange to become a joint guardian.)

Sole guardian of a child

If you are the sole guardian of your child, but the father's name is on the birth certificate and he agrees with you to sign, both of you can sign the parental consent section. If his name is not on the birth certificate, or if he doesn’t sign the parental consent section, you will have to provide an affidavit (AFF 1) stating that you are the sole guardian. (This also happens if the other parent/guardian is deceased, and you will also need a death certificate in this case.)

Extra documentation

The additional documentation that needs to accompany the passport application depends on several factors, including when and where the child was born.

Some countries require you to have further additional documentation for a child, as well as the passport – it’s worth checking this out before you travel.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public. Tel: 0761075431 Address: Dungloe Public Services Centre, Dungloe

Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.

 

 

Bíodh Eolas Agat ar do Chearta : Pas linbh

Meán Fómhair 2013

Ceist

Beidh m’iníon 3 bliana d’aois ag teacht liom ar laethanta saoire thar lear. Tá sloinne éagsúil aici ó mo shloinne féin agus ní bhíonn aon teagmháil idir mé féin agus a hathair, m’iarpháirtnéir. An féidir liom í a chur ar mo phas féin?

Freagra

Ní mór go mbeidh ag gach leanbh atá ina shaoránach Éireannach a phas aonair ina ainm féin má tá sé ag taisteal thar lear, gan aird ar aois. Déantar iarratas ar phas do leanbh a chónaíonn in Éirinn ar fhoirm APS 1 (pdf), agus ní mór teastas iomlán breithe an linbh, a léiríonn ainmneacha na dtuismitheoirí, a sheoladh isteach in éineacht leis. Áirítear leis an bhfoirm iarratais mír le haghaidh toiliú tuismitheora, nach mór a shíniú.

Comhchaomhnóirí linbh

Más comhchaomhnóirí do linbh tú féin agus athair do linbh, ba cheart daoibh beirt an mhír ‘toiliú tuismitheora’ a shíniú ar an bhfoirm iarratais. Mura mbíonn teagmháil agat leis, áfach, nó mura dtoilíonn sé, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an gCúirt Dúiche chun ordú cúirte a fháil, a ligeann d’Oifig na bPasanna an pas a eisiúint gan a thoiliú.

(Déantar comhchaomhnóirí go huathoibríoch de thuismitheoirí pósta. Mura bhfuil na tuismitheoirí pósta, déantar an caomhnóir aonair den mháthair go huathoibríoch, ach féadfaidh an t-athair socruithe a dhéanamh go ndéanfar comhchaomhnóir de.)

Caomhnóir aonair linbh

Más tú caomhnóir aonair do linbh, ach má tá ainm an athar le sonrú ar an teastas breithe, agus má chomhaontaíonn sé leat chun í a shíniú, is féidir libh beirt an mhír ‘toiliú tuismitheora’ a shíniú. Mura bhfuil a ainm ar an teastas breithe, nó mura síníonn sé an mhír ‘toiliú tuismitheora, beidh ort mionnscríbhinn (AFF 1) a sholáthar ina luaitear gur tusa an caomhnóir aonair. (Tarlaíonn seo, chomh maith, má fuair an tuismitheoir/caomhnóir eile bás, agus teastaíonn teastas báis uait sa chás seo, chomh maith.)

Cáipéisíocht bhreise

Braitheann an cháipéisíocht bhreise nach mór gabháil leis an iarratas ar phas ar roinnt tosca, lena n-áirítear cathain agus cén áit ar rugadh an leanbh.

Ceanglaíonn roinnt tíortha ort níos mó cáipéisíocht bhreise a bheith agat do leanbh, mar aon le pas – is fiú é seo a dheimhniú sula ndéanann tú taisteal.

Chuir an tSeirbhís Faisnéise do Shaoránaigh An Clocháin Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile. Cuireann an tSeirbhís seo seirbhís saor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Guthán: 0761075431 Seoladh: Ionad Seirbhisí Pobal An Clocháin Liath.

Tá faisnéis le fáil, freisin, ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.

 

 

27.8.13

Know Your Rights A: Appealing your Leaving Certificate results

August 2013

Question

Can I get a Leaving Certificate exam paper re-checked if I think that it has been marked wrongly?

Answer

Yes, if you are not satisfied with the marks in one or more of your Leaving Certificate exams, you can appeal them to the State Examinations Commission. Before you make the decision to appeal a result, you may view your exam paper and then make your decision. The State Examinations Commission will send your school personalized application forms for you to view your exam papers and to appeal your results. (For external candidates, these forms are enclosed with your examination results.)

Viewing: If you decide you would like to view a particular paper, you mark the form accordingly. There is no charge for viewing your papers. You must return the completed form to your school by 20 August 2013. The Organizing Superintendent appointed by the State Examinations Commission will assign you to one of the viewing sessions. These will take place on 30 and 31 August 2013 in your school or examination centre.

Appealing: If you decide to appeal your results, you indicate the subjects you wish to appeal on the appeal application form and you pay the appeal fee. Your application to appeal your 2013 results must be received by 4 September 2013.

Your paper will be re-marked by an appeal examiner, who will be different from the examiner who originally marked your work. The same marking scheme is used for re-marking. Your result may be upgraded, left the same or downgraded as a result of an appeal. There is further information about the appeal process on the website of the State Examinations Commission, examinations.ie.

If you are not happy with the outcome of your appeal, you may request a review by the Independent Appeals Scrutineers. Application forms for an appeal review are provided with your appeal results.

Further information is available from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public. Tel: 0761075431 Address: Dungloe Public Services Centre, Dungloe.
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.


Bíodh Eolas agat ar do Chearta A: Do thorthaí Ardteistiméireachta a achomharc


Lúnasa 2013

Ceist

An féidir scrúdú Ardteistiméireachta a athsheiceáil má shílim nár marcáladh an scrúdú i gceart?

Freagra

Is féidir. Mura bhfuil tú sásta leis na marcanna i scrúdú Ardteistiméireachta amháin nó níos mó, féadfaidh tú iad a achomharc le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Sula ndéanann tú an cinneadh chun toradh a achomharc, féadfaidh tú féachaint ar do pháipéar scrúdaithe agus do chinneadh a dhéanamh ansin. Seolfaidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit foirmeacha pearsantaithe iarratais chuig do scoil ar féidir leat iad a chomhlánú chun do pháipéir scrúdaithe a fheiceáil agus chun do thorthaí a achomharc. (I gcás iarrthóirí seachtracha, cuirtear na foirmeacha seo faoi iamh le do thorthaí scrúdaithe.)

Féachaint ar pháipéir scrúdaithe: Má dhéanann tú an cinneadh gur mhaith le féachaint ar pháipéar ar leith, déanann tú an fhoirm a mharcáil agus amhlaidh a chur in iúl agat. Ní ghearrtar aon táille ort chun féachaint ar do pháipéir scrúdaithe. Ní mór duit an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig do scoil faoin 20 Lúnasa 2013. Sannfaidh an Maoirseoir Eagraithe a cheap Coimisiún na Scrúduithe Stáit tú do cheann de na seisiúin fhéachana. Beidh na seisiúin seo ar siúl an 30 agus an 31 Lúnasa 2013 i do scoil nó ionad scrúdaithe.

Achomharc: Má dhéanann tú an cinneadh do thorthaí a achomharc, cuireann tú in iúl na hábhair ar mian leat a achomharc ar an bhfoirm iarratais achomhairc agus íocann tú an táille achomhairc. Ní mór go bhfaighfear d’iarratas chun do thorthaí 2013 faoin 4 Meán Fómhair 2013.

Déanfaidh scrúdaitheoir achomhairc do pháipéar a athmharcáil. Ní hionann an duine seo agus an scrúdaitheoir a mharcáil do chuid oibre an chéad uair. Úsáidtear an scéim chéanna mharcála le haghaidh athmharcála. D’fhéadfaí do thoradh a uasghrádú, a fhágáil mar an gcéanna nó a íosghrádú mar thoradh ar achomharc. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoin bpróiseas achomhairc ar láithreán ghréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit, examinations.ie.

Mura bhfuil tú sásta le toradh d’achomhairc, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú ag na Scrúdanóirí Neamhspleácha Achomhairc. Cuirtear foirmeacha iarratais ar athbhreithniú achomhairc ar fáil le torthaí d’achomhairc.

Tá tuilleadh eolais le fáil ón Ionad Faisnéise do Shaoránaigh thíos.

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clochan Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile.  Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075431 Seoladh: Ionad Seirbhisí Pobal An Clocháin Líath
Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.


 9.8.13

Rent Supplement reviews - Athbhreithniú ar Fhorlíonadh Cíosa


Know Your Rights: Rent Supplement reviews
 Question
I have been getting Rent Supplement for nearly a year. I have been told that my Rent Supplement is being reviewed. What does this mean? Will I lose my Rent Supplement?
Answer
Your claim for Rent Supplement is reviewed regularly, usually every six months. During the review you will be asked to complete a Rent Supplement Review Form (your landlord will have to fill out part of this form). You should return this to the Department of Social Protection (DSP) officer dealing with your claim. The officer will examine the form to make sure that you are receiving the right amount of Rent Supplement. The maximum rent limits for Rent Supplement are reviewed regularly and the latest limits are effective from 17 June 2013. In some cases the officer dealing with your claim may visit your accommodation to confirm the tenancy and the type of accommodation. You should return the form as soon as possible to the officer to ensure there is no delay to your payment.

If your circumstances have not changed since you started getting Rent Supplement you should continue to get your payment. If your circumstances change while you are getting Rent Supplement (for example, if you get extra work or the number of people living in the household changes) you should contact the DSP officer dealing with your claim immediately. You should not wait until your review as this may mean that you are overpaid Rent Supplement which you will have to repay.

If you refuse two offers of social housing from a local authority within a 12-month period, your Rent Supplement will be stopped and you will not be allowed to claim Rent Supplement for 12 months.   

Further information is available from Citizens Information Centres and from the Citizens Information Phone Service, call 0761 07 4000.

 
 Athbhreithniú ar Fhorlíonadh Cíosa
Ceist
Bhí Forlíonadh Cíosa á fháil agam ar feadh beagnach bliain. Dúradh liom go bhfuil athbhreithniú á dhéanamh ar m’Fhorlíonadh Cíosa. Céard a chiallaíonn seo? An gcaillfidh mé m’Fhorlíonadh Cíosa?
Freagra
Déantar athbhreithniú rialta ar d’éileamh ar Fhorlíonadh Cíosa, de ghnáth gach sé mhí. Le linn an athbhreithnithe, iarrfar ort Foirm Athbhreithnithe ar Fhorlíonadh Cíosa a chomhlíonadh (beidh ar do thiarna talún cuid den fhoirm seo a chomhlánú). Ba cheart duit seo a sheoladh ar ais chuig an oifigeach den Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) atá ag déileáil le d’éileamh. Scrúdóidh an t-oifigeach an fhoirm lena chinntiú go bhfuil an méid ceart den Fhorlíonadh Cíosa á fháil agat. Déantar athbhreithniú rialta ar na huasteorainneacha don Fhorlíonadh Cíosa agus tá éifeacht leis na teorainneacha is déanaí ón 17 Meitheamh 2013. I roinnt cásanna, d’fhéadfadh an t-oifigeach a dhéileálann le d’éileamh cuairt a thabhairt ar do chóiríocht leis an tionóntacht agus leis an saghas cóiríochta a dheimhniú.  Ba cheart duit an fhoirm a sheoladh ar ais a luaithe is féidir chuig an oifigeach lena chinntiú nach mbíonn aon mhoill ar d’íocaíocht.

Murar tháinig athrú ar do chuid cúinsí ó thosaigh tú leis an bhForlíonadh Cíosa a fháil, ba cheart go leanfaidh tú le d’íocaíocht a fháil. Má tháinig athrú ar do chúinsí fad atá Forlíonadh Cíosa á fháil agat (mar shampla, má fhaigheann tú breis oibre nó má thagann athrú ar an líon daoine atá ina gcónaí sa teaghlach) ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an oifigeach RCS a dhéileálann le d’éileamh láithreach. Níor cheart duit fanacht go dtí go bhfuil an t-athbhreithniú á dhéanamh mar gheall go bhféadfadh go ndearnadh Forlíonadh Cíosa a ró-íoc leat, agus bheadh ort seo a aisíoc.

Má dhiúltaíonn tú dhá thairiscint de thithíocht shóisialta ó údarás áitiúil laistigh de thréimhse 12 mhí, cuirfear stop le d’Fhorlíonadh Cíosa agus ní cheadófar duit Forlíonadh Cíosa a éileamh ar feadh 12 mhí.