30.10.08

Citizens Information Services

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
Citizens Information Services


Citizens Information provides information on all aspects of Public Services and entitlements for citizens in Ireland. They provide free, confidential, independent and impartial information to all and they produce a number of publications about your rights and entitlements. Citizens Information gathers information from various government departments and agencies, it makes sure that you have all the information you need and ensures that it is presented in an easy-to-understand way. A representative from the Citizens Information Centre will visit the offices of An Comharchumann beginning on Wednesday 5th November(on a monthly basis thereafter) from 10.45am to 12:45pm to respond to queries and offer assistance to individuals who may wish to avail of the services they provide. For further details, contact An Comharchumann: 074 9520533.

21.10.08

Disposal of End-of-Life Vehicles

Owners of end-of-life vehicles have an obligation to ensure that their vehicles are disposed of legally. Donegal County Council will impose fines on anyone who disposes of their vehicle(s) in an illegal manner. Vehicle owners can now avail of the disposal service by contacting Thomas Costello on 087 8608776. Vehicles can be collected from anywhere and they must be intact. A fee of €40.00 per vehicle will apply. Upon disposal, vehicle owners will be issued with an end-of-life certificate.

15.10.08

Clós Súgartha Árainn Mhóir

Uaireanta Oscailte/Opening Hours:

Deireadh Fómhair & Samhain 2008 11:00a.m. – 7:00 i.n.
October/November 11:00a.m. – 7:00 p.m.

Níl cead isteach sa chlós ach amháin le linn na n-uaireanta oscailte oifigiúla.
Admittance is permitted during official opening times only.

Tá aiseanna an chlóis súgartha oiriúnach do pháistí atá dhá bhliain déag d’aois nó níos óige na bhliain déag d’aois.
The playground facilities are suitable for children who are twelve years of age and under.

Go raibh maith agaibh as bhur gcomhoibriú.
Thank you for your co-operation.

14.10.08

'Na seirbhísí laethúla líne tosaigh a chosaint an phríomhthosaíocht don bhliain 2009'

Ráiteas ón Aire Ó Cuív agus ón Aire Stáit Curran ar fhoráil mhaoinithe na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta don bhliain 2009

14ú D. Fómh. 2008
www.gelport.com


Is é an rud is mó is cás linn go ndéanfar gach iarracht chun a chinntiú go gcosnófar na seirbhísí laethúla líne tosaigh a sholáthraítear trí bhíthin na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus go háirithe na seirbhísí sin a dhírítear ar riachtanais na bpobal is díothaí ó thaobh cúrsaí sóisialta de.

Déanfar laghduithe áirithe ar fhorchostais ionas go gcoinneofar an raon leathan seirbhísí a sholáthraímid, i gcomhpháirtíocht, sna pobail uirbeacha, Ghaeltachta agus oileán.

Déanfar laghdú 6% san iomlán ar mhaoiniú na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta; laghdú 5% ar mhaoiniú reatha agus 8.5% ar mhaoiniú caipitil. Áirítear na réimsí seo a leanas ar na príomhréimsí:

Drugaí
Folaítear leis an Eur 8.1m de leithdháileadh caipitil don bhliain 2009 maoiniú i gcomhair Thionscnamh na nÁitreabh, ina bhforáiltear do riachtanais chóiríochta na dtionscadal ar dhrugaí bunaithe sa phobal. Áireofar An Tionscnamh Réigiúnach don Óige a fógraíodh níos túisce i mbliana faoi leithdháileadh na bliana 2009 chomh maith. Cuirfidh an tionscnamh seo maoiniú caipitil ar fáil chun áiseanna tiomnaithe don óige a fhorbairt i gceantair na dTascfhórsaí Réigiúnacha ar Dhrugaí nach gclúdaítear faoin gCiste Áiseanna agus Seirbhísí don Óige. Tá beagnach Eur 2.3m de thacaíocht á thabhairt do shé thionscadal déag faoin Tionscnamh seo agus cuirfear a bhformhór i bhfeidhm go céimneach i gcaitheamh na bliana seo chugainn. Maidir le maoiniú reatha is ar thionscadail agus ar thionscnaimh líne tosaigh atá bunaithe sa phobal agus a sholáthraíonn seirbhísí ríthábhachtacha sna ceantair is mó a gcuireann fadhb na ndrugaí isteach orthu, a chosaint a bheidh ár n-aire dírithe.

An Clár Seirbhísí Pobail; An Scéim Shóisialta Tuaithe
Rinneadh foráil chun an líon daoine a bheidh ar an Scéim Shóisialta Tuaithe a choinneáil mar atá sa bhliain 2008.

Tacóidh an Eur50.85m i maoiniú faoin gClár Seirbhísí Pobail le 440 tionscadal measta sa bhliain 2009 agus beidh poist ar fáil do thart ar 2,100 duine faoi sin. Tá 355 tionscadal á maoiniú againn faoin gClár sin faoi láthair.

Tionscnaimh a Théann i nGleic le Míbhuntáiste Eacnamaíoch agus Sóisialta
Beifear ábalta leanúint le feidhmiú céimneach na dtionscadal i gceantair RAPID, i measc nithe eile, trí Eur 8m (+160%) a chur leis an bhforáil as Ciste na gCuntas Díomhaoin sa bhliain 2009 ar mhaithe leis na Tionscnaimh a Théann i nGleic le Míbhuntáiste Eacnamaíoch agus Sóisialta.

Tacaí don Earnáil Phobail agus Dheonach
Tiocfaidh laghdú 14% ó Eur 26.047m sa bhliain 2008 go Eur22.3 milliún don bhliain 2009 air seo. Beidh athbhreithniú á dhéanamh i gcónaí againn mar sin féin ar na tionscnaimh go léir agus mar a deirim beidh muid dírithe ar sheirbhísí líne tosaigh a chosaint agus a laghad forchostas is is féidir é a bheith ann.


Forbairt tuaithe agus Coimisiún Forbartha an Iarthair
Bhí orainne sa Rialtas raon de chinntí deacra a ghlacadh ach ba é an cur chuige a bhí againn ná tabhairt faoi sin ar an mbealach ba mhó ba chothroime. Tá cinntí deacra i ndán dúinn go léir, go háirithe sa ghearrthéarma, ó tharla cúrsaí eacnamaíocha a bheith mar atá faoi láthair ach ní mór go gcoinneofaí ag tabhairt aire do na hearnálacha sa gheilleagar ina gcruthaítear poist. Ach beidh dea-scéala againn sa bhliain 2009 agus ó thaobh ceantair thuaithe de is é an dea-scéala go gcuirfear an Clár Náisiúnta Forbartha Tuaithe i bhfeidhm go céimneach. Is é an clár seo an clár is mó den sórt a ceapadh chun an geilleagar tuaithe a éagsúlú agus chun an caighdeán saoil i gceantair thuaithe a fheabhsú. Cuireadh Eur 27m ar fáil don chlár seo don chéad bhliain eile.

Infreastruchtúr
Tuigimid gur gá leanúint le forbairt an infreastruchtúir. D’ainneoin go mbeidh laghdú beag ar mhaoiniú na bliana 2009 le hais mhaoiniú na bliana 2008, an maoiniú ba mhó fós, leanfaidh an Roinn uirthi ag forbairt infreastruchtúr CLÁR, RAPID, na n-oileán agus na Gaeltachta. Soláthrófar Eur 24.5m d’infreastruchtúr CLÁR agus RAPID agus Eur35m d’infreastruchtúr na Gaeltachta agus na n-oileán lena n-áirítear leanúint leis an tionscadal is mó riamh ar aon oileán an tionscadal in Árainn.

Údarás na Gaeltachta, An Ghaeltacht agus An Ghaeilge
D’ainneoin gur beag an laghdú a thiocfaidh ar mhaoiniú Údarás na Gaeltachta sa bhliain 2009 - 7.5% - déanfar an laghdú sin a fhritháireamh leis an maoiniú breise atá á chur ar fáil dóibh faoi láthair sa bhliain 2008. Cuirfidh an leithdháileadh iomlán de Eur 37m don bhliain 2009 ar a gcumas leanúint lena gclár cuimsitheach forbartha.
Baineann gné shubstaintiúil maidir le comhoibriú Thuaidh-Theas le hobair na Roinne agus tá maoiniú an Fhorais Teanga agus Uiscebhealaí Éireann á choinneáil mar atá sa bhliain 2008 de bharr go bhfuil feidhm fhíorthábhachtach ag na forais seo i ndáil le caidreamh Thuaidh-Theas.

Dúirt an tAire Ó Cuív: 'Táim dóchasach leis an vóta iomlán de thart ar Eur 520m go mbeifear ábalta leanúint leis an obair an-chuimsitheach atá á déanamh ag an Roinn ach acmhainní a spriocdhíriú. Déanfar gach iarracht chun a chinntiú nach gcuirfidh an laghdú riachtanach sa mhaoiniú an chéad bhliain eile isteach ar sheirbhísí líne tosaigh.'

Seo mar a labhair an tAire Curran: 'Tá sé i gceist agam, ó tharla an laghdú atá tagtha ar na cistí a bheidh ar fáil ag an Roinn, díriú ar sholáthar seirbhísí líne tosaigh. Má chosnaítear na seirbhísí seo trí úsáid a bhaint as bearta éifeachtachta agus iad á bhforfheidhmiú ní bheidh ar phobail a bheith thíos le tionchar iomlán an laghdaithe sa mhaoiniú.'

10.10.08

An-tacaíocht léirithe ag Cowen don Ghaeilge

10ú Deireadh Fómhair 2008

Bhuail toscaireacht ó Chonradh na Gaeilge leis an Taoiseach, Brian Cowen, agus leis an Aire Éamon Ó Cuív i dTeach Laighean Dé Céadaoin, chun dul chun cinn na Gaeilge a phlé, go háirithe i gcomhthéacs na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.
Phléigh Conradh na Gaeilge cúrsaí oideachais, dlí agus eile leis an Taoiseach agus leis an Aire. D'éiligh siad go gcuirfeadh an Roinn Oideachais deireadh leis an bhfeachtas díobhálach in aghaidh an luath-thumoideachais iomláin agus d’iarr go mbeadh billí Oireachtais i nGaeilge os comhair na Dála,.
Arsa Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: 'Cruinniú an-dearfach a bhí ann agus is cúis mhór dóchais dúinn gur léirigh an Taoiseach an oiread sin spéise i moladh an Chonartha go gcaithfeadh ábhar oidí tréimhse sa Ghaeltacht ag tús a gcúrsa oiliúna, ag foghlaim tríd an tumoideachas agus faoin tumoideachas.
'Creideann an Conradh go bhfuil cúrsaí oideachais ag croílár chur chun cinn na teanga agus gur gá tacaíocht a bheith ag an luath-thumoideachas iomlán sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge nó go scriosfar a bhfuil fágtha den Ghaeltacht, ó tá dearcadh reatha na Roinne Oideachais ina bhac díobhálach ar sheachadadh na Gaeilge ó ghlúin go glúin.'
Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí an Chonartha: 'Mar a pléadh ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge le déanaí, tá sé den tábhacht go ndéanfaí an Straitéis 20 Bliain a chomhordú agus a chur i bhfeidhm ar bhealach tras-rannach tríd an roinn is fearr chun é sin a chur i gcrích, is é sin Roinn an Taoisigh.
'Ní fiú faic an Straitéis mura gcuirtear i bhfeidhm í, ach is ábhar misnigh don Chonradh go bhfuil an Taoiseach reatha chomh tiomanta don teanga, agus tá dóchas á chur againn ann go ndéanfaidh sé beart de réir bhriathar na Straitéise i gcomhar leis an Aire Gaeltachta, amach anseo.'
Ba iad Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán an Chonartha, Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí, Peadar Mac Fhlannchadha, Timire Náisiúnta, agus Donnchadha Ó hAodha, Dáil na Mumhan a bhí sa toscaireacht a bhuail leis an Taoiseach Brian Cowen agus leis an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív.

www.nuacht.com

9.10.08

Ionad Teampall Chróine - Access Course

Calling all Adult Learners
Information evening Thursday 9th October at 7.30pm in Ionad Teampall Chróine, Chapel Road Dungloe.

Calling all Adults who may be interested in completing the Access Course in their own area as an outreach programme from LYIT. An information session will be held in Ionad Teampall Chróine on Thursday 9th October 2008 at 7.30pm. Come along to the information evening and decide if this course is for you. It is an opportunity to complete a course in your local area and may lead to opportunities you never dreamt of.


Access Course for School Leavers &
Mature Students

The Access Course is suitable for both recent school-leavers and adults who wish to proceed to third level courses at the seven institutions involved – Dundalk I.T, Athlone IT, Letterkenny I.T, GMIT, NUI Maynooth, NUI Galway & St. Angela’s College, Sligo. It is designed specifically for those who may have been unable or prevented previously from progressing into third level courses for a variety of reasons, including long-term unemployment, low income or other personal or family circumstances. There is a possibility of the course running on a daytime basis one day a week subject to demand.

Please contact us for further information or just arrive on the night.

Ionad Teampall Chróine
Bóthar An tSéipéil
An Clochan Liath
Co. Dhún na nGall

074-95-22198

8.10.08

Autumn 08 - Spring 09 Holiday Village Rates

Arranmore Holiday Village letting rates valid for Autumn 08 and Spring 09, can be accesed at the following link:

www.arranmoreco-op.com/ArranmoreHolidayVillage.htm

For enquiries and bookings, please contact Sinéad Uí Bhaoill. 074 9520533
comharchumann@oileanarainnmhoir.com

Spás Fiontraíochta, Oileán Árainn Mhóir

Tá Údarás na Gaeltachta ag lorg léirithe suime ó pháirtithe a mbeadh suim acu an tIonad Fiontraíochta, 418 méadar cearnach ar Árainn Mhóir, Co. Dhún na nGall, a ghlacadh ar léas. Bheadh muid ag súil go nglacfaí an foirgneamh ar léas do chuspóirí forbartha gnó nó tráchtála nó cibé úsáid eile a bheadh ag teacht le feidhmeanna an Údaráis.
Ba chóir eolas a thabhairt faoi chúlra an tionscnóra, faoin fhorbairt agus faoin fhostaíocht atá beartaithe.

Is féidir an Ionad Fiontraíochta a fheiceáil agus a scrúdú, nó tuilleadh eolais a fháil ina leith, ach teagmháil a dhéanamh le:

Micheal Mac Giolla Easbuig
Údarás na Gaeltachta
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair
Doirí Beaga
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall

Teil: 074 95 60100
Ríomhphost: mmge@udaras.ie

Rannaigh Pier – Update

Progress to date:

Doring Consulting have been appointed as consultants for the commission.

Preliminary Report: Assessment Complete.

Pre-qualification of suitable contractors: Questionnaires received on 16/9/2008 currently being assessed.

Contract Documentation: 80% complete.

Tender Process: Tender documents for 30M pier and 80M breakwater to be sent by end Oct 08 to select list of contractors, subject to consent of Roinn. Receive tenders by end of November. Assessment of tenders and recommendations by end 2008.

Construction Phase: Contractor to be appointed at beginning of 2009, subject to funding being approved. Anticipated start date – Spring 2009.

7.10.08

Official Opening of Arranmore Playground - Donegal County Council Press Release

Donegal County Council Press Release can be accessed at following link:
www.donegalcoco.ie/council/press/September-08/pressarranmoreplayground.htm


The playground project on Arranmore was jointly funded by Donegal County Council & An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta (€35000+€35000)

The playground site and the adjacant carparking facilities have been donated by Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo.  Preparation works to the carpark prior to resurfacing works were completed on a voluntary basis. The resurfacing of the carpark was jointly funded by Donegal County Council & An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta. (€5000+€5000)

Subsequent improvement works to the grounds surrounding the playground and legal fees have been funded by Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo. Ongoing caretaking and maintenance is carried out by Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo.

A donation of €1365.00 towards the project was generously provided by visitors from Beaver Island.

6.10.08

Disposal of End-of-Life Vehicles

Owners of end-of-life vehicles can arrange for the removal and disposal of vehicles with Dungloe Car Breakers.
It should be noted:-
Vehicles can be taken to Burtonport where Dungloe Car Breakers will collect at no charge. Alternatively, should a minimum of 4 individuals decide to organize a removal, DCB will come to the island to collect the vehicles. Car owners are responsible for ferry charges. Following disposal, each owner will be provided with a Certificate of Destruction. For further information, contact Martin O'Donnell on 087 6167807.

3.10.08

Timirí ag teastáil a deir an Conradh

3 Deireadh Fómhair 2008

www.nuacht.com

Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh acmhainní le timirí teanga a fhostú i ngach contae sa tír chun pleanáil don Ghaeilge 'ar bhonn eagraithe agus cuimsitheach a chomhordú go náisiúnta.'

Ag Ard-Fheis an Chonartha, an deireadh seachtaine seo caite, mhol Craobh na hInse go gcuirfeadh Foras na Gaeilge deontas airgid EUR 80,000 ar fáil do gach contae chun timire lánaimseartha a fhostú, agus d'éiligh Craobh Mhaigh Cuilinn go gcuirfeadh an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta dlús leis an scéim faoina raibh an Roinn ag cur maoiniú ar fáil chun Feidhmeannaigh Teanga a fhostú sna pobail Ghaeltachta.

Dúirt Dáithí Mac Cárthaigh, Uachtarán Chonradh na Gaeilge 2005-2008, nach raibh 'dóthain timirí ag an gConradh a thacódh le craobhacha ar fud na tíre a dhéanfadh comhdhlúthú ar ár gcuidne iarrachtaí mar eagraíocht náisiúnta chun pleanáil i gceart do chur chun cinn na teanga.'

'Éiríonn leis an gConradh míorúiltí a bhaint amach ach ceal acmhainní, ní bhíonn leanúnachas ann agus braitheann ár gcuid oibre i bhfad an iomarca ar iarrachtaí agus ar íobairtí aonair, rud nach dtéann chun leasa an Chonartha ná chun leasa ghluaiseacht na Gaeilge.'

Dúirt Uachtaráin nuathofa an Chonartha, Pádraig Mac Fhearghusa, go mbeadh sé ag dul ar cuairt ar chraobhacha an Chonartha fud fad na tíre sa bhliain amach romhainn 'chun obair i gcomhair leis an bpobal áitiúil chun an eagraíocht agus an Ghaeilge a chothú ón talamh aníos. Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine agus tá an Conradh ag brath ar thacaíocht an phobail le seasamh a ghlacadh in aghaidh naimhde na teanga sa státchóras.'

2.10.08

Craobh do Chonradh na Gaeilge bunaithe ag Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

Tá craobh do Chonradh na Gaeilge bunaithe ag Fo-choiste na Gaeilge, Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo.

Baill na Craoibhe:
Sharon Uí Dhónaill
Seán Ó Baoill
Proinsias Ó Cnáimhsí
Seán Mac Eachmharcaigh
Máire Sammy Uí Ghallchóir
Daniella Uí Fhéaraigh
Nóirín Uí Mhaoldomnaigh

Conradh na Gaeilge


Aidhm na hEagraíochta
Is í aidhm na hEagraíochta an Ghaeilge a athréimniú mar ghnáththeanga na hÉireann.

Cuspóir na hEagraíochta

Is é cuspóir na hEagraíochta, daoine a spreagadh chun feidhmiú ar son na haidhme trí, i measc rudaí eile:
(a) cur le líon lucht labhartha na Gaeilge;
(b) cur le líon na dteaghlach a thógann clann le Gaeilge;
(c) cur le stádas na Gaeilge de jure agus de facto in Éirinn agus thar lear;
(d) gach tacaíocht, gach seirbhís agus gach áis a bheith ar fáil chun saol a chaitheamh trí Ghaeilge in Éirinn;
(e) cur le líon na n-eagraíochtaí, le líon na n-institiúidí, le líon na n-institiúidí oideachais agus oiliúna, le líon na ngnóthlachtaí agus le líon na n-imeachtaí a fheidhmíonn trí Ghaeilge;
(f) seasamh le forlámhas na Gaeilge mar theanga an phobail sna limistéir Ghaeltachta agus pobail nua Ghaeltachta a bhunú;
(g) stocaireacht a dhéanamh ar son na Gaeilge
(h) ionadaíocht a dhéanamh thar ceann lucht labhartha na Gaeilge;
(i) aidhm agus cuspóirí na hEagraíochta a chraobhscaoileadh le briathar agus le gníomh.

Saintréithe na hEagraíochta: an daonlathas, oscailteacht, rannpháirtíocht,
comhionannas, uileghabhálachas, dínit an duine agus cearta an duine.

Household Hazardous Waste Collection

Cleaning agents, including bleaches, waste medicines, batteries, antifreeze, herbicides, weed killers, pesticides, adhesives, old paints, paint stripper, aerosols, inks, waste oils.

Please bring items to: Dungloe, Shore Car Park. From 9.:00am to 12:00 noon on Saturday October 11th 2008.
Further information, contact the environment section, Donegal County Council, 074 9172257

Community Composting Workshop

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir intends to host a community composting workshop in conjunction with Suzanne Tinney, Donegal County Council Waste Awareness Officer. Further information and date of workshop will be posted in due course.

Tax Relief on Bin Charges

You can claim tax relief on the bin charges you pay each year. Tax can be reclaimed on annual charges and pre-paid tags, receipts are not necessary. To make your claim, call into your local Revenue Office or Lo call 1890 777 425 and quote your PPS Number.

Scéim Fostaíochta Pobail - Community Employment Scheme

Tá Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo ag lorg léirithe suime ó dhaoine ar mhian leo bheith páirteach sa Scéim Fostaíochta Pobail. Is féidir suim a léiriú/tuilleadh eolais a fháil i dtaca le coinníollacha na scéime ach teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann. Cuirfear tús leis an scéim i mí Mhárta 2009. 074 9520533

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir is seeking expressions of interest from interested parties in the Community Employment Scheme. To register your interest or to obtain further information regarding eligibility please contact an comharchumann. Commencement date of scheme: March 2009. 074 9520533

Scéim Shóisialta na Tuaithe/Rural Social Scheme

Tá Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo ag lorg léirithe suime sa Scéim Shóisialta Tuaithe.
Le bheith rannpháirteach sa SST ní mór duit na critéir atá leagtha amach thíos a shásamh:
Bheith ag fáil cúnamh feirme
Bheith i d’fheirmeoir féinfhostaithe le tréaduimhir reatha
Bheith i d’iascaire féinfhostaithe le ceadúnas iascaireachta
Ní mór d’iarrthóirí a bheith i dteidil íocaíocht de chuid na Roinne Gnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh.
Más mian leat suim a léiriú sa scéim nó má theastaíonn tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an chomharchumann ag 074 950533.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir is seeking expressions of interest in the Rural Social Scheme.
To be eligible to participate in the RSS, applicants must meet the following criteria:
Be in receipt of Farm Assist
Be a self-employed farmer with a herd or flock number
Be a self employed fisherman with a fishing licence
In addition to the above, participants must be in receipt of one of the qualifying payment(s) from the Department of Social & Family Affairs. To obtain further information or to register your interest in this scheme contact An Comharchumann on
074 9520533.

1.10.08

Arranmore Island Refuse Collection

The following communication from Donegal County Council is distributed by Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo on behalf of Donegal County Council.

Increase in Waste Collection Charges

As you are aware, Donegal County Council has arranged with Sharkey Waste Disposal to provide a waste collection service for Arranmore Island. This service has been running successfully since June 2007.

We wish to inform you that the charges for this service will increase, with effect from 1st October 2008. The new charges will be as follows:

• Bags – The special refuse bags will increase to €4.50.

• Bin Labels – The special labels will increase to €7.50.

You should note that these charges will remain in place until the end of 2009, at which time they will be reviewed.


Bags and labels can be purchased from the following outlets:

• Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo;
• Phil Bán’s Shop.
• Neil Gallagher’s Shop

Note: Only waste that is presented in the red Sharkey Waste Disposal bags or in 240-litre wheelie bins with the proper label attached will be collected.

Any queries regarding the service should be referred to –

• Sharkey Waste Disposal, Tel: 074 9548229 or 087 2364960, or

• Environment Office, Donegal County Council, Tel: 074 9172255.

Time and Frequency of Collection

The collection will continue to take place on Friday mornings.

The service will be provided fortnightly, except for the months of July and August, when the collection will be weekly.


Other Waste


You are reminded that the each householder and business is responsible for waste arising in their homes or on their premises.

Those with large volumes of waste that cannot be accommodated in the normal collection service, such as construction and demolition waste, must have it removed by a permitted waste collector. The Council can provide a list of permitted collectors/skip hire companies on request.

You should also note that Sharkey Waste Disposal is considering the introduction of a service for bulky wastes, such as items of furniture. Details of this service will be available shortly.


Illegal Waste Disposal

Anyone found responsible for the illegal disposal of waste will be prosecuted.