7.1.13

Bíodh Eolas agat ar do Chearta D: Athruithe ar shochair theaghlaigh

Bíodh Eolas agat ar do Chearta D: Athruithe ar shochair theaghlaigh


Eanáir 2013
Ceist
Táim i mo chónaí i m’aonair, tá mé breis agus 70 bliain d’aois agus tá an Pacáiste Sochair Teaghlaigh á fháil agam. Tuigim go ndearnadh Buiséad 2013 díobháil dó. An féidir leat a insint dom céard iad na hathruithe?

Freagra
Is fíor sin, athraíodh an Pacáiste Sochair Teaghlaigh i mBuiséad 2013. Laghdófar luach an Liúntais Leictreachais/Gháis agus an Liúntas Gutháin d'fhaighteoirí nua agus reatha ó Eanáir 2013 ar aghaidh.
Tá an Liúntas Leictreachais á choigeartú ó liúntas aonadbhunaithe go dtí suim sheasta €35 sa mhí. Íocadh an Liúntas Gáis, roimhe seo, ar rátaí éagsúla geimhridh agus samhraidh. Ó Eanáir 2013 ar aghaidh, íocfar é ar ráta nua caighdeánach míosúil €35.
Féadfar na liúntais seo a íoc mar chreidmheas ar do bhille nó mar liúntas airgid. Braitheann sé ar do sholáthróir agus ar do mhodh íocaíochta.

Ní dhéanann an t-athrú seo difear do do rogha soláthróra agus féadfaidh tú an soláthróir fuinnimh is oiriúnaí duit a roghnú. Is ann do roinnt láithreáin ghréasáin tráchtála a ligeann duit comparáid a dhéanamh idir praghsanna fuinnimh. Tá láithreáin ghréasáin um chomparáid chostais creidiúnaithe ag an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) má bhaineann siad caighdeáin áirithe. Féadfaidh tú súil a chaitheamh ar láithreáin ghréasáin chreidiúnaithe ar energycustomers.ie.
Íocaíocht is ea an Liúntas Gutháin i dtreo do ghutháin phóca nó do bhille gutháin líne thalún. Laghdófar luach an liúntais seo anuas ó €22.58 go dtí ráta nua míosúil €9.50. Léireofar seo mar chreidmheas ar do bhille nó féadtar é a íoc mar liúntas airgid.
Níor tháinig athrú ar an gCeadúnas Teilifíse saor in aisce, an Liúntas Breosla, an Saorthaisteal nó an Liúntas Maireachtála Aonair.
Tá tuilleadh eolais le fáil ón Ionad Faisnéise do Shaoránaigh thíos.

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clocháin Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile. Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075430 Seoladh: Ionad Seirbhisi Pobal an Clochain Liáth
Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.Know Your Rights D: Changes to household benefits
January 2013

Question
I’m living alone, aged over 70 and getting the Household Benefits Package. I understand it has been affected by Budget 2013. Can you tell me what the changes are?
Answer
Yes, the Household Benefits Package has been changed in Budget 2013. The value of the Electricity/Gas Allowance and the Telephone Allowance will be reduced for new and existing recipients from January 2013.

The Electricity Allowance is being adjusted from a unit-based allowance to a fixed amount of €35 per month. The Gas Allowance was previously paid at different winter and summer rates. From January 2013 it will be paid at a new standard monthly rate of €35.
These allowances can be paid either as a credit on your bill or as a cash allowance, depending on your supplier and your payment method.
This change does not affect your choice of supplier and you can choose the supplier who can best meet your energy needs. There are various commercial websites that allow you to compare energy prices. The Commission for Energy Regulation (CER) accredits cost comparison websites if they meet certain standards. You can check accredited websites on energycustomers.ie.
The Telephone Allowance is a payment towards your mobile phone or your landline phone bill. The value of this allowance will be reduced from €22.58 to a new monthly rate of €9.50. This will show as a credit on your bill or can be paid as a cash allowance.
There is no change to the Free TV Licence, the Fuel Allowance, Free Travel or Living Alone Allowance.

Further information is available from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service, which provides a free and confidential service to the public. Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre, Dungloe.

Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.