27.8.13

Know Your Rights A: Appealing your Leaving Certificate results

August 2013

Question

Can I get a Leaving Certificate exam paper re-checked if I think that it has been marked wrongly?

Answer

Yes, if you are not satisfied with the marks in one or more of your Leaving Certificate exams, you can appeal them to the State Examinations Commission. Before you make the decision to appeal a result, you may view your exam paper and then make your decision. The State Examinations Commission will send your school personalized application forms for you to view your exam papers and to appeal your results. (For external candidates, these forms are enclosed with your examination results.)

Viewing: If you decide you would like to view a particular paper, you mark the form accordingly. There is no charge for viewing your papers. You must return the completed form to your school by 20 August 2013. The Organizing Superintendent appointed by the State Examinations Commission will assign you to one of the viewing sessions. These will take place on 30 and 31 August 2013 in your school or examination centre.

Appealing: If you decide to appeal your results, you indicate the subjects you wish to appeal on the appeal application form and you pay the appeal fee. Your application to appeal your 2013 results must be received by 4 September 2013.

Your paper will be re-marked by an appeal examiner, who will be different from the examiner who originally marked your work. The same marking scheme is used for re-marking. Your result may be upgraded, left the same or downgraded as a result of an appeal. There is further information about the appeal process on the website of the State Examinations Commission, examinations.ie.

If you are not happy with the outcome of your appeal, you may request a review by the Independent Appeals Scrutineers. Application forms for an appeal review are provided with your appeal results.

Further information is available from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public. Tel: 0761075431 Address: Dungloe Public Services Centre, Dungloe.
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.


Bíodh Eolas agat ar do Chearta A: Do thorthaí Ardteistiméireachta a achomharc


Lúnasa 2013

Ceist

An féidir scrúdú Ardteistiméireachta a athsheiceáil má shílim nár marcáladh an scrúdú i gceart?

Freagra

Is féidir. Mura bhfuil tú sásta leis na marcanna i scrúdú Ardteistiméireachta amháin nó níos mó, féadfaidh tú iad a achomharc le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Sula ndéanann tú an cinneadh chun toradh a achomharc, féadfaidh tú féachaint ar do pháipéar scrúdaithe agus do chinneadh a dhéanamh ansin. Seolfaidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit foirmeacha pearsantaithe iarratais chuig do scoil ar féidir leat iad a chomhlánú chun do pháipéir scrúdaithe a fheiceáil agus chun do thorthaí a achomharc. (I gcás iarrthóirí seachtracha, cuirtear na foirmeacha seo faoi iamh le do thorthaí scrúdaithe.)

Féachaint ar pháipéir scrúdaithe: Má dhéanann tú an cinneadh gur mhaith le féachaint ar pháipéar ar leith, déanann tú an fhoirm a mharcáil agus amhlaidh a chur in iúl agat. Ní ghearrtar aon táille ort chun féachaint ar do pháipéir scrúdaithe. Ní mór duit an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig do scoil faoin 20 Lúnasa 2013. Sannfaidh an Maoirseoir Eagraithe a cheap Coimisiún na Scrúduithe Stáit tú do cheann de na seisiúin fhéachana. Beidh na seisiúin seo ar siúl an 30 agus an 31 Lúnasa 2013 i do scoil nó ionad scrúdaithe.

Achomharc: Má dhéanann tú an cinneadh do thorthaí a achomharc, cuireann tú in iúl na hábhair ar mian leat a achomharc ar an bhfoirm iarratais achomhairc agus íocann tú an táille achomhairc. Ní mór go bhfaighfear d’iarratas chun do thorthaí 2013 faoin 4 Meán Fómhair 2013.

Déanfaidh scrúdaitheoir achomhairc do pháipéar a athmharcáil. Ní hionann an duine seo agus an scrúdaitheoir a mharcáil do chuid oibre an chéad uair. Úsáidtear an scéim chéanna mharcála le haghaidh athmharcála. D’fhéadfaí do thoradh a uasghrádú, a fhágáil mar an gcéanna nó a íosghrádú mar thoradh ar achomharc. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoin bpróiseas achomhairc ar láithreán ghréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit, examinations.ie.

Mura bhfuil tú sásta le toradh d’achomhairc, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú ag na Scrúdanóirí Neamhspleácha Achomhairc. Cuirtear foirmeacha iarratais ar athbhreithniú achomhairc ar fáil le torthaí d’achomhairc.

Tá tuilleadh eolais le fáil ón Ionad Faisnéise do Shaoránaigh thíos.

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clochan Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile.  Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075431 Seoladh: Ionad Seirbhisí Pobal An Clocháin Líath
Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.