13.12.13

Bíodh Eolas agat ar do Chearta : An deimhniú cánach P60

Nollaig 2013

Ceist

Deir m’fhostóir liom go dtabharfar P60 dom in Eanáir. Céard é seo?

Freagra

Is éard is P60 ann ná an deimhniú a thugann d’fhostóir duit ag deireadh gach bliain chánach. Is é an teideal iomlán atá aige ‘Deimhniú Pá, Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa, Muirir Shóisialta Uilíoch agus Cáin Mhaoine Áitiúla’.

Cáipéis thábhachtach é an P60. Luaitear inti do phá le linn na bliana, an cháin a d’íoc tú agus asbhaintí eile ar nós ÁSPC agus an Muirear Sóisialta Uilíoch.  Áirítear leis an P60, anois, taifead ar an gCáin Mhaoine Áitiúla (CMÁ) a íocadh, má roghnaíonn tú go mbainfear an CMÁ ag an bhfoinse ó do chuid tuilleamh.

Má theastaíonn uait sochar leasa shóisialaigh a éileamh, ní mór duit P60 a thabhairt don Roinn Coimirce Sóisialaí mar fhianaise i leith an mhéid ranníocaíochtaí ÁSPC a d’íoc tú sa bhliain.  
Ba cheart do d’fhostóir do P60 a thabhairt duit don bhliain chánach roimhe seo faoin 15 Feabhra an bhliain dár gcionn. Mura dtugann d’fhostóir P60 duit, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig áitiúil chánach. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim teagmháil a dhéanamh le d’fhostóir chun do P60 a fháil duit. Ní féidir ach le fostóir P60 a eisiúint. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, áfach, sonraí a thabhairt duit ar an bpá agus ar an gcáin don bhliain atá i gceist, faoi mar a chuir d’fhostóir in iúl dóibh, mar gheall go bhfuil an t-eolas seo curtha i gcuntas ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Má stop tú ag oibriú d’fhostóir roimh an 31 Nollaig den bhliain chánach, ní thugtar P60 duit. Ba cheart duit P45 a fháil ina ionad sin.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ón Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh thíos.

Chuir Ionad Faisnéise do Shaoránaigh An Clocháin Liath ‘Bíodh Eolas agat ar do Chearta’ le chéile.  Cuireann an tIonad seo seirbhís shaor in aisce agus faoi rún ar fáil don phobal. Teil: 0761075430  Seoladh: Ionad Seirbhisí Pobal An Clocháin Liath.
Tá faisnéis le fáil freisin ar líne ag citizensinformation.ie agus ón tSeirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 0761 07 4000.

 

 

 

Know Your Rights : The P60 tax certificate

2013

Question

My employer says I will get a P60 in January. What is this?

Answer

A P60 is the tax certificate you receive from your employer at the end of each tax year. Its full title is ‘Certificate of Pay, Tax, Pay-Related Social Insurance, Universal Social Charge and Local Property Tax’.

The P60 is an important document. It states your pay during the year, the tax you paid and other deductions such as PRSI and Universal Social Charge. The P60 now also includes a record of Local Property Tax (LPT) paid, if you opt to have LPT deducted at source from your earnings.

If you need to claim a social welfare benefit you must give a P60 to the Department of Social Protection as evidence of how many PRSI contributions you paid in the year. You may also be required to provide a P60 as proof of your income, for example, if you are making a bank loan or mortgage application, if you are applying for social welfare payments or if you are applying for a student grant.

Your employer should give you your P60 for the previous tax year by 15 February of the following year. If your employer does not give you a P60 you should contact your local tax office. Revenue can contact your employer to obtain your P60 for you. Only an employer can issue a P60. However, Revenue can provide you with details of the pay and tax for the year in question as returned by your employer, which Revenue has on file.

If you stopped working for an employer before 31 December of the tax year you do not get a P60. You should get a P45 instead.

Further information is available from the Citizens Information Centre below.

Know Your Rights has been compiled by Dungloe Citizens Information Service which provides a free and confidential service to the public.
Tel: 0761075430 Address: Dungloe Public Services Centre.
Information is also available online at citizensinformation.ie and from the Citizens Information Phone Service, 0761 07 4000.