15.12.08

LDSIP on the islands - An Clár Forbartha Áitiúil do Chuimsiú Sóisialta ar na hoileáin

An Clár Forbartha Áitiúil do Chuimsiú Sóisialta
LDSIP (Local Development Social Inclusion Programme)

Glacfaidh Comhar na nOileán Teoranta freagracht as an LDSIP ar na hoileáin sna blianta amach romhainn. Ar na heagraíochtaí a
chuir an LDSIP ar fáil do phobail na n-oileán roimhe seo bhí Cumas Teo., Meitheal Forbartha na Gaeltachta agus Comhpháirtíocht Pobail Iarthar Chorcaí.
Tá an LDSIP dírithe ar mhíbhuntáiste a chur i leataobh mar aon le cothromaíocht agus buntáiste sóisialta/eacnamaíoch a chothú trí dhéileáil le cúinsí áitiúla agus díriú ar an dream is mó a bhfuil riachtanais acu sna pobail áitiúla. Déanann Pobal
bainistiú ar an LDSIP thar cheann na Roinne Gnóthaí Tuaithe, Pobail agus Gaeltachta. Tá réamhobair á dhéanamh ar an bplean cheana féin.
Coinneofar pobail na n-oileán ar an eolas faoin dul chun cinn agus beidh an fhoireann atá san oifig in Inis
Oírr sásta ceisteanna a fhreagairt faoi fhorbairtí an chláir sna mionna romhainn.

Comhar na nOileán Teoranta will take over responsibility for LDSIP on the islands in the years ahead. Cumas Teo., Meitheal Forbartha na Gaeltachta and West Cork Community Partnership are among the organisations which have delivered LDSIP
to island communities previously.
The LDSIP aims to counter disadvantage and promote equality and social/economic development by tackling local issues and equitably targeting those most in need within local communities. The LDSIP is managed by Pobal on behalf of the Department
of Community, Rural and Gaeltacht Affairs.
Preparatory work on the plan is in progress.
Island organisations will be kept informed on progress and staff in the office in Inis Oírr will be happy to answer questions on developments regarding the programme over the coming months.

Contacts:

Programmes Manager: Mairéad O’Reilly mairead@oileain.ie 099 75096

Financial Administrator: Marian Uí Chonghaile marian@oileain.ie 099 75096
Administrator – National Rural Development Programme (NRDP): Sharon Uí Dhomhnaill sharon@oileain.ie 099 75096
Secretary NRDP: Linda Searraigh linda@oileain.ie 099 75096
NRDP Project Officer – non-Gaeltacht Islands: Mary Lavelle mary@oileain.ie 095 45016

Comhar na nOileán
Inis Oírr
Árainn
Co. na Gaillimhe
099 75096