17.2.12

SCÉIM SÓISIALTA TUAITHE (SST) /RURAL SOCIAL SCHEME (RSS)

Tá Comhar na nOileán ag lorg iarratais ar thograí don tréimhse

01 Aibreán 2012 go 31 Márta 2013

Comhar na nOileán Teo are looking for project applications for the period 01 April 2012 to 31 March 2013

Cineál Tograí

• Slite slímharcáilte, cosáin chomhaontaithe agus bóithre portaigh a chothabháil agus a fheabhsú • Obair chothabhála comhshaoil - cothabháil agus airíochas saoráidí pobail agus spóirt

• Obair chaomhnaithe fuinnimh do dhaoine scothaosta agus do dhaoine ar beag a n-acmhainní saolta • Tionscadail a bhaineann le hionaid chultúrtha agus oidhreachta sheachbhrabúsacha

• Tionscadail d'fhonn na sráidbhailte agus an tuath a fheabhsú • Riarachán pobail / Dualgais chléireachais

• Cúram sóisialta, cúram do sheandaoine agus cúram pobail do ghrúpaí réamhscoile agus iarscoile araon • Tograí eile pobal bhunaithe a thugtar faoi deara i rith tréimhse na scéimeTypes of Projects

• Projects relating to maintenance and enhancement of waymarked ways, agreed walks, bog roads etc.; • Environmental maintenance work – maintenance and caretaking of community and sporting facilities;

• Energy conservation work for elderly and less well off; • Projects relating to not for profit cultural and heritage centres;

• Village and countryside enhancement projects; • Community Administration/Clerical duties:

• Social care and care of the elderly, community after-school support groups and community pre-schooling support groups; • Any other appropriate community-based projects that may be identified during the course of the scheme.


Ní mór plean sonrach a bheith le gach iarratas ag taispeáint sceideal ama le haghaidh tascanna éagsúla faoin togra agus ba cheart sonraí a thabhairt maidir le ábhar srl. a bheidh iarratasóirí ábalta cuir ar fáil.

Project applications must be accompanied by a detailed plan indicating the timetable for completion of various tasks under the application and proposals should outline the contribution to be made by the applicants by way of materials etc.

Seol iarratais chuig / Forward applications to:
Comhar na nOileán, Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe
R-phost/E-mail: grainne@oileain.ie Facs/Fax: 099 75103
Roimh 2 Márta 2012 / Before 2 March 2012