13.7.11

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo – Folúntas Sealadach, Temporary Vacancy

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo – Folúntas sealadach


Tá Oifigeach Forbartha páirt-aimseartha á lorg ag Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo. chun dul i mbun cúraimí forbartha i gceantar feidhme an chomharchumainn.

Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo agus lonnaithe in oifigí an chomharchumainn.

An Post:
Tacú leis an fhoireann bainistíochta le dul chun cinn an chomharchumainn
Déileáil le heagraíochtaí áitiúil pobail
Tionscnamh áitiúil a spreagadh agus a bhainistiú
Obair taighde agus riaracháin a dhéanamh
Plé le forbairtí ata ar súil sa cheantar
Bainistiú a dhéanamh ar thograí an chomharchumainn

Cáilíochtaí:
Duine le taithí phraiticiúil agus cumas i riaradh gnó nó le taithí i gcúrsaí forbartha pobail ata ag teastáil.
Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge.
Seoltar iarratais mar aon le CV chuig:

An Rúnaí
Údarás na Gaeltachta
Na Doirí Beaga
Co Dhún na nGall

Is é an dáta deireanach a nglacfar le hiarratais ná Dé hAoine, 22 Iúil 2011.


Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo - Temporary vacancy
A part-time Development Officer is required by Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo
to undertake community development projects on . Árainn Mhór Island

The successful candidate will be employed in the offices of Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo, Árainn Mhór Island

Position:
Support the management team to progress the comharchumann
Dealing with local community organizations
Promote and manage local development initiatives
Research and administrative work
Management of comharchumann projects

Qualifications:
Practical experience in business administration, experience in community development work.
The successful candidate will fulfill his/her duties through the medium of Irish.
Applications in writing together with CV to the address below:An Rúnaí
Údarás na Gaeltachta
Na Dóirí Beaga
Co Dhún na nGall

The last date for receipt of applications is Friday, July 22, 2011.